Tributos Municipais e Pago on-line

Inicio»Tributos Municipais e Pago on-line

Calendario Contribuinte

Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica
01/febreiro/2017 ó  03/abril/2017

Taxa pola prestación de servizo de recollida do Lixo
01/febreiro/2017 ó  03/abril/2017

Imposto de bens e inmobles de natureza urbana (IBIU)
02/maio/2017 ó  4/setembro/2017

Imposto de bens e inmobles de natureza rústica (IBIR)
02/maio/2017 ó  4/setembro/2017

 

Formas de Pago

Entidades Colaboradoras
Abanca
Banco Popular-Pastor
Banco Sabadell-Gallego
Caixa Rural Galega
La Caixa

Pago Tributos On-line

A través da pasarela electrónica ABANCA que permite o pago seguro con tarxeta de crédito de calquera entidade

Oficina Municipal de Recadación

Casa do Concello – Praza Maior 1 32660 ALLARIZ (Ourense)
Tel. 988 440 001      recadacion@allariz.com