Prazo de presentación de solicitudes será
a partir do día 26 de abril ata o 31 de agosto de 2021

 1. Obxecto

A aula de espera é una iniciativa de atención á infancia que ofrece aos pais e nais dos escolares a posibilidade de deixalos no centro con anterioridade ao inicio das clases, onde ademais poderán almorzar e participar en actividades.

Este proxecto nace da necesidade que algunhas familias precisan para atenderen os seus fillos e fillas durante o período de tempo comprendido entre a incorporación ao seu traballo ata a entrada dos nenos e nenas ao colexio.

 1. Persoas beneficiarias
 • Poderán ser beneficiarias deste servizo aquelas persoas que teñan nenos e nenas escolarizados no CEIP Padre Feijóo de Allariz, durante o período escolar comprendido entre 4º de educación Infantil e 6º de educación primaria.
 • Distinguíndose dos tipos de beneficiarios:
  • a) Habituais: aquelas persoas que fagan uso do servizo con carácter continuado.
  • b) Non habituais: aquelas persoas que fagan uso de servizo como día solto de xeito xustificado.
 1. Requisitos
 • Que o/a neno/a e algún dos proxenitores estén empadroados no Concello de Allariz.
 • Que as persoas proxenitoras que estén realizando unha actividade laboral ou profesional remunerada ou cursen estudos, xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as no horario establecido para a prestación do servizo.
 • Que as persoas proxenitoras que estén de baixa por enfermidade, xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as no horario establecido para a prestación do servizo.
 1. Solicitudes
 • A solicitude para os beneficiarios habituais, formalizarase no formulario normalizado que figura como anexo I , e que estará dispoñible nas dependencias dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Allariz, ou na páxina web do Concello de Allariz, www.allariz.gal.
 1. Documentación complementaria necesaria para a tramitación da solicitude.
 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:
 • a) Anexo II, debidamente cuberto e asinado, no caso de neno/a de Educación Infantil.
 • b) Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
 • c) Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio; ou da resolución xudicial que estableza as medidas paterno filiais dos fillos e fillas comúns nas unións de feito e /ou do convenio regulador, de ser o caso.
 • d) Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, de ser o caso.
 • e) Copia da Declaración da renda das persoas físicas do ano anterior a data da solicitude, que compoñan a unidade familiar.
 • f) Copia da última nómina anterior a data da solicitude, no caso de non presentar a Declaración da renda.
 • g) Certificado de traballo que xustifique a incompatibilidade horaria, no caso de traballadores por conta allea.
 • h) Copia do Certificado de alta no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou Autónomo, de ser o caso.
 • i) Copia do Título de Familia numerosa expedido por la Administración competente, de ser o caso.

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

 1. Lugar e prazo para a presentación das solicitudes.
 • O prazo de presentación de solicitudes será do día 26 de abril de 2021 ata 31 de agosto de 2021.
 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica fogardosmaiores@allariz.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes de xeito presencial nas dependencias dos Servizos Sociais Comunitario-Fogar dos Maiores do Concello de Allariz.

 1. Determinación da participación no custe do servizo.
 • a) Beneficiarios/as habituais
 • Tarifas aplicables segundo a renda per cápita.
  • 2020 SMI ( Salario mínimo interprofesional) : 950,00 euros

 • Reducións aplicables:
  • Familia numerosa: 10% de desconto sobre a mensualidade.
  • Familia monoparental: 10% de desconto sobre a mensualidade.
  • Irmáns no servizo: 10% de desconto sobre a mensualidade
 • O devengo da taxa efectuarase a través de domiciliación bancaria.
 • b) Beneficiarios/as non habituais
  • Tarifa de 4 euros con almorzo e 3 euros sen almorzos.
  • O devengo da taxa efectuarase en efectivo á persoa responsable do servizo.
 1. Revogación do servizo.
 • Perderase a condición de beneficiario/a:
  • a) Por falta de pago de dúas mensualidades consecutivas.
  • b) Por renuncia do beneficiario/a comunicada por escrito.
  • c) Por incumprimento das normas que establece o servizo.

 O DESENVOLVEMENTO DESTE PROGRAMA ESTA SUPEDITADO Á EVOLUCIÓN DA PANDEMIA DA COVID-19; E ÁS MEDIDAS E RESTRICIÓNS QUE AS AUTORIDADES SANITARIAS DICTAMINEN.

Formularios

Formularios Aula Espera (Anexo I e II)
Formulario Orden Domiciliación SEPA