PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
DO 24 DE MAIO AO 15 DE XUÑO DE 2021

SERVIZO COMPLEMENTARIO DE CONCILIACIÓN CONCILIA VERÁN

1. Obxecto

O Concilia Verán, é unha iniciativa de atención á infancia que ofrece aos pais e nais a posibilidade de que os seus fillos e fillas nas datas de vacacións de verán: xullo e agosto, poidan optar a esta proposta que se pon en marcha dende o concello de Allariz.
O obxectivo principal deste programa e o disfrute no tempo vacacional, dos e das participantes , pero sempre dende un punto de vista pedagóxico, no que tanto as actividades programadas, como as propostas creen un ambiente de confianza no que todos e todas poidan vivir unha experiencia fora o seu entorno cotián, potenciando a súa autonomía e desenvolvemento persoal.

2. Persoas beneficiarias

Poderán ser beneficiarias deste servizo aquelas persoas que teñan nenos e nenas nados do 2017 a 2011, e que nas quendas que soliciten o servizo non disfruten de vacacións.

3. Requisitos

 • Que o/a neno/a e algún dos proxenitores estén empadroados no Concello de Allariz.
 • Que as persoas proxenitoras que estén realizando unha actividade laboral ou profesional remunerada ou cursen estudos, xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as no horario establecido para a prestación do servizo.
 • Que as persoas proxenitoras que estén de baixa por enfermidade ou maternidade, xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as no horario establecido para a prestación do servizo.

4. Solicitudes

A solicitude para os beneficiarios formalizarase no formulario normalizado que figura como solicitude Concilia Verán, e que estará dispoñible nas dependencias dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Allariz, ou na web do Concello de Allariz, www.allariz.gal.

5. Documentación complementaria necesaria para a tramitación da solicitude.

 • As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI do/a pai/nai ou titor legal.
b) Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
c) Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio; ou da resolución xudicial que estableza as medidas paternofiliais dos fillos e fillas comúns nas unións de feito e /ou do convenio regulador, de ser o caso.
d) Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, de ser o caso.
e) Copia da Declaración da renda das persoas físicas do ano anterior a data da solicitude, que compoñan a unidade familiar.
f) Copia da última nómina anterior a data da solicitude, no caso de non presentar a Declaración da renda.
g) Certificado de traballo que xustifique a situación laboral do pai e a nai dos meses de xullo e agosto, no caso de traballadores por conta allea.
h) Copia do Certificado de alta no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou Autónomo, de ser o caso, e terán que aportar os recibos de autónomos dos meses que precisen o servizo.
i) Copia do Título de Familia numerosa expedido por la Administración competente, de ser o caso.
j) Informes médicos das persoas proxenitoras que estén de baixa por enfermidade ou maternidade, que xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as.

 • As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

6. Lugar e prazo para a presentación das solicitudes.

 • O prazo de presentación das solicitudes será do 24 de maio ao 15 de xuño, ámbolos dous incluidos.
 •  As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica fogardosmaiores@allariz.gal.
  Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nas dependencias dos Servizos Sociais Comunitario-Fogar dos Maiores do Concello de Allariz.
 • Fora de prazo aceptaranse solicitudes de ingreso no servizo cando existan circunstancias sociofamiliares especiais, debidamente xustificadas.

7. Procedemento de concesión de prazas.

 • A concesión de prazas efectuarase entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos.
 •  No caso de que o número de solicitudes sexa superior as corenta e cinco (40) prazas por quendas ofertadas, realizaránse a comparación e prelación das mesmas segundo o seguinte criterio:
  * Capacidade económica da unidade familiar.
 • O prazo para resolver é de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da data de peche do prazo de inscripción.

8. Publicación da listaxe de admitidos no servizo.

Publicación na web a partir do día 22 de xuño de 2021.

9. Determinación da participación no custo do servizo.

* Tarifas aplicables segundo a renda per cápita.

2020 SMI ( Salario mínimo interprofesional) : 950,00 euros

*Reducións aplicables:
-Familia numerosa: 10% de desconto sobre a mensualidade
-familia monoparental: 10% de desconto sobre a mensualidade
-irmáns no servizo: 10% de desconto sobre a mensualidade
*O devengo da tasa efectuarase a través de domiciliación bancaria.

10. Revogación do servizo.

 • Perderase a condición de beneficiario/a: Por falta de pago dunha mensualidade.
 • Por renuncia do beneficiario/a comunicada por escrito.
 • Por incumprimento das normas que establece o servizo.

11. Información adicional.

 • Débese ter en conta que os nenos e nenas deben descansar cando menos 15 días sin asistir a actividade, no caso de inscribirse na modalidade de xornada completa.
 • Horario de 8:00h. A 15:30 h. A hora de entrada máxima ata 10:30 H., para evitar interrumpir o desenvolvemento das actividades.
 • Os recibos serán mensuais ou quincenais, é dicir, se se asiste ao Concilia Verán unha ou dúas semanas abonaríase unha quincena, e se se asiste máis de dúas semanas abonaríase mes completo. Para o pagamento de quincena, teranse en conta as semanas dentro do mesmo mes.

O DESENVOLVEMENTO DESTE PROGRAMA ESTA SUPEDITADO Á EVOLUCIÓN DA PANDEMIA DA COVID-19; E ÁS MEDIDAS E RESTRICIÓNS QUE AS AUTORIDADES SANITARIAS DICTAMINEN.

Formularios

Formulario Concilia Verán (Solicitude e Anexo)
Formulario Orden Domiciliación SEPA