PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
DO 13 DE MAIO AO 14 DE XUÑO

1. Obxecto
O Concilia Verán, é unha iniciativa de atención á infancia que ofrece aos pais e nais a posibilidade de que os seus fillos e fillas nas datas de vacacións de verán: xullo e agosto, poidan optar a esta proposta que se pon en marcha dende o concello de Allariz.

O obxectivo principal deste programa e o disfrute no tempo vacacional, dos e das participantes , pero sempre dende un punto de vista pedagóxico, no que tanto as actividades programadas,como as propostas creen un ambiente de confianza no que todos e todas poidan vivir unha experiencia fora o seu entorno cotián, potenciando a súa autonomía e desenvolvemento persoal.

2. Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias deste servizo aquelas persoas que teñan nenos e nenas en idade escolar e que nas quendas que soliciten o servizo non disfruten de vacacións.

3. Requisitos

 1. Que o/a neno/a e algún dos proxenitores estén empadroados no Concello de Allariz.
 2. Que as persoas proxenitoras que estén realizando unha actividade laboral ou profesional remunerada ou cursen estudos, xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as no horario establecido para a prestación do servizo.3. Que as persoas proxenitoras que estén de baixa por enfermidade ou maternidade, xustifiquen a imposibilidade de atender aos seus fillos/as no horario establecido para a prestación do servizo.

4. Solicitudes
A solicitude para os beneficiarios formalizarase no formulario normalizado que figura como Solicitude Concilia Verán , e que estará dispoñible nas dependencias dos Servizos Sociais Comunitarios do Concello de Allariz, ou na web do Concello de Allariz, www.allariz.gal.

5. Documentación complementaria necesaria para a tramitación da solicitude.

 1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:
  a) Fotocopia do DNI do/a pai/nai ou titor legal.
  b) Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
  c) Copia da sentenza de nulidade, separación ou divorcio; ou da resolución xudicial que estableza as medidas paternofiliais dos fillos e fillas comúns nas unións de feito e /ou do convenio regulador, de ser o caso.
  d) Certificado de monoparentalidade expedido pola Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social, de ser o caso.
  e) Copia da Declaración da renda das persoas físicas do ano anterior a data da solicitude, que compoñan a unidade familiar.
  f) Copia da última nómina anterior a data da solicitude, no caso de non presentar a Declaración da renda.
  g) Certificado de traballo que xustifique a situación laboral do pai e a nai dos meses de xullo e agosto, no caso de traballadores por conta allea.
  h) Copia do Certificado de alta no Réxime Especial de Traballadores por conta propia ou Autónomo, de ser o caso.
  i) Copia do Título de Familia numerosa expedido por la Administración competente, de ser o caso.
 2. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten.

6. Lugar e prazo para a presentación das solicitudes.

 1. O prazo de presentación das solicitudes será do 13 de maio ao 14 de xuño.
 2. As solicitudes presentaranse presencialmente nas dependencias dos Servizos Sociais Comunitario-Fogar dos Maiores do Concello de Allariz.
 3. Fora de prazo aceptaranse solicitudes de ingreso no servizo cando existan circunstancias sociofamiliares especiais, debidamente xustificada.

7. Procedemento de concesión de prazas.

 1. A concesión de prazas efectuarase entre as solicitudes presentadas que reúnan os requisitos establecidos.
 2. No caso de que o número de solicitudes sexa superior as corenta e cinco (45) prazas por quendas ofertadas, realizaránse a comparación e prelación das mesmas segundo o seguinte criterio:
  * Capacidade económica da unidade familiar.
 3.  O prazo para resolver é de 5 días hábiles contados dende o día seguinte ao da data de peche do prazo de inscripción.

8. Publicación da listaxe de admitidos no servizo.
Publicación na web e no taboleiro do Fogar dos Maiores, a partir do día 24 de xuño de 2019

9. Determinación da participación no custo do servizo.
* Tarifas aplicables segundo a renda per cápita. 2018 SMI ( Salario mínimo interprofesional) : 900,00 euros

*Reducións aplicables:
-Familia numerosa: 10% de desconto sobre a mensualidade
-Familia monoparental: 10% de desconto sobre a mensualidade
-Irmáns no servizo: 10% de desconto sobre a mensualidade
*O devengo da tasa efectuarase a través de domiciliación bancaria.

10. Revogación do servizo.
Perderase a condición de beneficiario/a:
a) Por falta de pago dunha mensualidade.
b) Por renuncia do beneficiario/a comunicada por escrito.
c) Por incumprimento das normas que establece o servizo.

11. Información adicional.
a) Débese ter en conta que os nenos e nenas deben descansar cando menos 15 días sin asistir a actividade, no caso de inscribirse na modalidade de xornada completa.
b) Horario de 8:00h. A 15:30 h. A hora de entrada máxima ata 10:30 H., para evitar interrumpir o desenvolvemento das actividades,
c) Os recibos serán mensuais ou quincenais, é dicir, se se asiste ao Concilia Verán unha ou dúas semanas abonaríase unha quincena, e se se asiste máis de dúas semanas abonaríase mes completo. Para o pagamento de quincena, teranse en conta as semanas dentro do mesmo mes.

Formularios

Formulario Concilia Verán (Solicitude e Anexo)
Formulario Orden Domiciliación SEPA