988 554 059

igualdade@allariz.gal

Aviso Legal

1. TITULARIDADE E IDENTIDADE DESTE SITIO WEB

allariz.com, allariz.eu, allariz.gal e allariz.es son dominios cuia titularidade e contidos pertencen e estan xestionados por:
Concello de Allariz
CIF P3200200H
Praza Maior 1. 32660 ALLARIZ (Ourense).
Tlf. 988 44 00 01
E-mail de contacto: concello@allariz.com

2. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS DE USO

As condicións aquí expresadas teñen por obxeto regular o uso deste sitio de internet que o Concello de Allariz, en adiante TITULAR DA WEB, pon á disposición do público.

O uso desta web por un terceiro lle atribue a condición de USUARIO e supón a aceptación plena por este usuario de todas e cada unha das condicións expresadas neste Aviso Legal.

Alguns servizos dos que se poidan ofertar a traves desta Web poderán estar rexidos por unhas condicións particulares propias, que en función do mesmo, sustituen, complementan e/ou modifican as presentes condicións e das cal o usuario recibirá cumprida información.

3. USO CORRECTO DESTE SITIO WEB

O Usuario comprometese a empregar o Web, os contidos e servizos de conformidade ca Lei e co presente Aviso Legal, así mesmo cos bos costumes e orde público Do mesmo xeito, o Usuario obrigse a non empregar o Web e os servizos que se presten a través del

  • con fins ou efectos ilícitos
  • contrarios ao contido do presente Aviso Legal
  • con prexuizo a intereses ou dereitos de terceiros
  • de xeito que poida danar, mermar ou inutilizar a páxina web ou seus servizos
  • impedir o normal goce da Web por outros Usuarios.

O compromiso por parte do usuario abrangue tamén a non destruir, alterar, inutilizar ou, de calqueira outra forma, causar danos aos datos, programas ou documentos electrónicos e demáis que se atopen na presente Web.

O Usuario comprometese a non obstaculizar o aceso de outros usuarios ao servizo de aceso mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos que o  TITULAR DA WEB  presta este servizo, así como realizar acciones que danen, interrompan ou xeren erros en ditos sistemas.

O Usuario comprometese a non introducir programas, virus, macros, applets, controis ActiveX ou calqueira outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que causen ou sexan susceptibles de causar calqueira tipo de alteración nos sistemas informáticos do TITULAR DA WEB ou de terceiros.

4. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Os Contidos deste sitio web, tanto textos, fotografías, logos, ilustracións e demáis elementos que aparecen na web, son propiedade do TITULAR DA WEB  ou ben de terceiros, quedando expresamente prohibida o uso ou reproducción total ou parcial para fins que non sexan os meramente informativos, sendo calqueira outra forma de explotación unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial do TITULAR DA WEB ou do titular dos mesmos.

5. AMBITOS E REGULAMENTO DA RESPONSABILIDADE LEGAL

5.1. Responsabilidade polo uso desta Web

O Usuario é o único responsable das infraccións nas que poida incorrer ou dos prexuicios que poida causar polo emprego desta web, quedando  o TITULAR DA WEB, seus responsables, a empresa @inet Consulting S.L. e empregados, exonerados de cualqeira clase de responsabilidade que se pudiera derivar polas accións do Usuario.

O TITULAR DA WEB empregará todos os medios e esforzos necesarios para facilitar unha información actualizada e axustada á realidade nesta web, non obstante, o TITULAR DA WEB non asume ninguna garantía en relación ca ausencia de errOs, ou de posibles inexactitudes e/ou omisións en ningún dos contidos accesibles a través desta Web.

O Usuario é o único responsable frente a cualqueira reclamación ou acción legal, xudicial ou extrajudicial, iniciada por terceiras personas contra o TITULAR DA WEB basadas no emprego do Usuario da Web. No seu caso, o Usuario asumirá cantos gastos, costes e indemnizacións sexan imputados ao TITULAR DA WEB con motivo de tales reclamacións ou accións legais.

5.2. Responsabilidade polo funcionamiento da Web

O TITULAR DA WEB excluye toda responsabilidade que se poidera derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, averías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico, motivado por causas alleas ao TITULAR DA WEB.

Asimismo, o TITULAR DA WEB  tamén exclue calqueira responsabilidade que puidera derivarse por retrasos ou bloqueos no funcionamiento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobre carga nas liñas telefónicas ou en Internet, así coma de danos causados por terceiras personas mediante intromisións ilexítimas for ado control do TITULAR DA WEB.

O TITULAR DA WEB non asume a culpa por que algún servizos non poidan funcionar correctamente no navegador ou ordenador do USUARIO, esta web esta optimizada para Internet Explorer, nunha resolución de 800 x 600 mínimo e con contidos en JAVA. É responsabilidade do propio USUARIO actualizar seus sistemas ou os compoñentes que se precisen.

O TITULAR DA WEB esta facultado para suspender temporalmente, e sen previo aviso, a accesibilidad á Web con motivo de operacións de mantemento, actualización ou mellora.

5.3. Responsabilidad por enlaces

Os enlaces existentes poden conducir ao USUARIO a outras Web xestionadas por terceros.

O TITULAR DA WEB declina calqueira responsabilidade respecto

  • á información que se atope for a da Web, xa que a función dos enlace sque aparecen é informar ao USUARIO da existencia doutras fontes de información sobre un tema concreto.
  • ao correcto funcionamiento de tales enlaces
  • ao resultado obtido a través de ditos enlaces
  • á veracidade e legalidade do contido ou información á que se poida acceder
  • aos perxuizos que poida sofrer o USUARIO en virtude da información atopada na Web enlazada.