O Peto dos Desexos

Merca no comercio local e participa nun sorteo de máis de 5000€ en premios

Programación de Nadal

Música, Teatro, Monólogos, Deporte, Parque de Actividades e Inchables, Obradoiros,… e moito máis

Decoracións de nadal

Decoracións navideñas en diferentes localizacións da Vila de Allariz

Decoracións de Nadal

Programa de Actividades de Nadal

Peto dos Desexos

BASES SORTEO

“O PETO DOS DESEXOS”

 1. Organización – Contacto

O Concello de Allariz, con CIF P3200200H, a través da concellería de Promoción Económica, Turismo e Comercio organiza, dentro da programación do Nadal 2020, o sorteo Peto Dos Desexos.

Contacto: Centro de Promoción Económica, rúa O Portelo 4, 2º. Teléfono 988 442 210.
Email:  comercio@allariz.gal

 1. Obxecto

Coa fin de promover o comercio local ademais de premiar as persoas que merquen en Allariz durante a campaña de Nadal 2020/2021.

 1. Ámbito territorial

O ámbito territorial deste sorteo será todo o comercio e a hostalería do termo municipal de Allariz a excepción cadeas de supermercados.

 1. Condicións para participar

Poderán participar neste sorteo toda persoa MAIOR DE IDADE que realice unha compra ou varias por valor mínimo de 30€ nun establecemento comercial ou hostaleiro de Allariz (durante os días 16 de novembro de 2020 ata o 6 de xaneiro de 2021 , ambos incluídos).

Os tíquets de compra deberán ser grampados á tarxeta específica do sorteo e depositada nun dos Petos dos desexos, localizados na rúa Fonteiriña e na entrada da Alameda.

As tarxetas estarán dispoñibles nos comercios e aloxamentos de Allariz e deberán ser cumprimentadas cos seguintes datos (nome e apelidos, DNI, teléfono e procedencia da persoa participante) .

Restricións de participación.

Non poderán participar nin comerciantes nin hostaleiros/as de Allariz participantes na campaña con tíquets do seu propio local. No caso de ser así o premio non será entregado e pasará a un reserva.

 1. Premios
 • 15 premios de 200€.
 • 20 premios de 100€.

Todos os premios deberán gastarse no Comercio e na Hostalería Local, agás nas cadeas de supermercados.

Os premios serán nominativos e soamente se pode optar a un premio por persoa. No caso de saír a mesma persoa para dous premios pasarase a persoa de reserva.

 1. Sorteo

O sorteo realizarase o día 8 de xaneiro de 2021, ás 11:30 horas diante do Peto dos Desexos.

Mecánica do sorteo

Escollerase ao azar, e por unha man inocente, 70 tarxetas. Primeiro sacaranse 15 tarxetas que gañarán 200€ cada unha, a posteriori sacaranse 20 tarxetas que gañarán 100€ cada unha.O final sacaranse 35 tarxetas de reserva, (15 para o de 200€ e 20 para o de 100€).  As persoas de reserva, formarán unha lista por orde de saída,  por se ocorrera que algunha das persoas agraciadas non cumprira os requisitos.

O premio deberá ser investido en compras no comercio e hostalería de Allariz (agás cadeas de supermercados)  no prazo comprendido entre o día do sorteo ata o 31 de xaneiro de 2021.

Os premios non poderán ser obxecto de cambio, cesión a terceiros ou compensación en metálico.

 1. Comunicación á persoa gañadora

A organización chamará ao teléfono indicado na tarxeta á persoa premiada e será publicado na páxina web do Concello de Allariz (www.allariz.gal/xornal) e nas redes sociais. Se en tres días non se consigue ter contacto ca persoa agraciada pasarase a persoa de reserva. 

 1. Protección de Datos

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ALLARIZ, con dirección en PZ MAIOR 1, 32660 – ALLARIZ (OURENSE); concello@allariz.gal. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE ALLARIZ é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en concello@allariz.gal. Os datos serán utilizados para comunicarse cos gañadores e a xestión administrativa do sorteo, con posterioridade serán destruídos ao remate do mesmo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquer momento. Para elo, CONCELLO DE ALLARIZ dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@allariz.gal

 1. Aceptación de bases.

As persoas participantes aceptan as presentes bases e o criterio da organización na resolución de calquera cuestión derivada da campaña “Peto dos Desexos”, polo mero feito de participar na mesma.