PERFIL DO CONTRATANTE ANTIGO

LICITACIÓNSADXUDICACIÓNS PROVISIONAIS ADXUDICACIÓNS DEFINITIVAS
10/02/2017
14/07/2016
Contrato de Explotación dos espazos públicos municipais para os postos de comida do 24 de xullo e 21 de agosto de 2016

Decreto de aprobación do contrato
Prego de claúsulas administrativas particulares
Anexo I - Ubicación mesas 24 de xullo
Anexo II - Ubicación carpas 21 de agosto
12/07/2016
Contratación da obra "Construcción de Beirarrúas no Piñeiro"

01 Decreto de Contratación
02 Claúsulas Administrativas Particulares
03 Adxudicación
12/07/2016
16/06/2016
Contratación da explotación do servizo de quiosco sito na Área Fluvial da Acearrica

Convocatoria dun procedemento aberto e trámite de urxencia, para a contratación da explotación do servizo de quiosco sito na Área Fluvial da Acearrica.

Prego de cláusulas adminsitrativas particulares
Anuncio de Licitación
Aprobación da Xunta de Goberno Local
Anuncio de Adxudicación
08/06/2016
01/06/2016
Licitación contrato administrativo de suministración dunha máquina barredora-aspiradora autopropulsada mediante arrendamiento financeiro (leasing)

01 Anuncio de Licitación
02 Informe Proposta de Secretaría
03 Prego de cláusulas adminsitrativas particulares
04 Prego de condicións técnicas
05 Adxudicación contrato administrativo
06/08/2015
30/07/2015
Contrato de subministración astilladora, modelo Pezzolat H150 ou similar

Prego de cláusulas administrativas particulares
[08-09-2015] Adxudicación do Contrato
30/07/2015
15/07/2015
Listado Puntuacións Definitivas - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientales e 7 postos de peóns forestais

Listado de Técnicos e Peóns
08/07/2015
Listados Puntuación Definitiva - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 2 postos de técnicos ambientales

Documento Listado Puntuación Definitiva Técnicos (PDF)
08/07/2015
Listados Puntuación Definitiva - Convocatoria para a contratación laboral temporal de 7 postos de peóns forestais

Documento Listado Puntuación Definitiva Peóns (PDF)
04/03/2015
Procedemento de adxudicación contrato de obras de acondicionamento acceso a Meire

A forma de adxudicación do contrato de obras será o procedemento negociado sen publicidade, no que a adxudicación recaerá no licitador xustificadamente elixido polo órgano de contratación, tras efectuar consultas con diversos candidatos e negociar as condicións do contrato con un ou varios deles, de acordo co artigo 169 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público aprobado polo Real Decreto Lexislativo 3/2011, do 14 de novembro.

Prego de cláusulas administrativas particulares
Acta da Mesa de Contratación
Adxudicación do Contrato
Anuncio de Adxudicación
02/03/2015
02/03/2015
Procedemento de adxudicación contrato de subministración de maquinaria para sala de aeróbic

Prego de cláusulas administrativas particulares
Acta da Mesa de contratación do 24-03-2015
Acta da Mesa de contratación do 27-03-2015
03/12/2014
Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz

Por Resolución do Alcalde de data 1 de decembro de 2014, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, con carácter de urxencia, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 8 dias naturais, o anuncio de licitación para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.

Anuncio BOP (PDF)
Prego de Cláusulas Administrativas (PDF)
17/09/2014
Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa

Suministro e instalación dunha caldeira de Biomasa para o establecemento de hospedería Torre Lombarda de Allariz

Prego de cláusulas administrativas particulares
Prego de condicións técnicas
06/02/2014
Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo do restaurante “Acea da Costa”

De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 31 de xaneiro de 2014, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do restaurante Acea da Costa, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión, conforme os seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2014.S.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición: Xestión do servizo público do restaurante Acea da Costa, do Concello de Allariz, incluído o mantemento das instalacións do inmoble.
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 20 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: non.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación: 90.000 euros máis 21% de IVE.

5. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: quince días contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil de Contratante. Se o último día cadrase en sábado ou festivo pasará ao seguinte día hábil.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
a) Maior canon ofrecido, de 0 a 5 puntos.
b) Proxecto de explotación, de 0 a 5 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalaría, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.
Para valorar as ofertas económicas tomaranse en conta as melloras ofertadas polos distintos licitadores respecto do tipo mínimo de licitación (Mellora = Prezo ofertado - Tipo mínimo de licitación), atribuíndo a maior puntuación á mellora mais alta e proporcionalmente a esta puntuaranse as seguintes ofertas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e no Perfil do Contratante. Se o último día cadrase en sábado ou festivo pasará ao seguinte día hábil.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 7ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2. Domicilio: Praza Maior, nº 1
3. Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 1º día hábil despois da finalización do prazo de presentación das proposicións. Se a data prevista coincide en sábado ou festivo, a Mesa constituirase o seguinte día hábil.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 6 de febreiro de 2014
O Alcalde,


Francisco García Suárez
De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 31 de xaneiro de 2014, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do restaurante Acea da Costa, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión, conforme os seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2014.S.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición: Xestión do servizo público do restaurante Acea da Costa, do Concello de Allariz, incluído o mantemento das instalacións do inmoble.
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 20 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: non.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación: 90.000 euros máis 21% de IVE.

5. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: quince días contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil de Contratante. Se o último día cadrase en sábado ou festivo pasará ao seguinte día hábil.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
a) Maior canon ofrecido, de 0 a 5 puntos.
b) Proxecto de explotación, de 0 a 5 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalaría, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.
Para valorar as ofertas económicas tomaranse en conta as melloras ofertadas polos distintos licitadores respecto do tipo mínimo de licitación (Mellora = Prezo ofertado - Tipo mínimo de licitación), atribuíndo a maior puntuación á mellora mais alta e proporcionalmente a esta puntuaranse as seguintes ofertas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP) e no Perfil do Contratante. Se o último día cadrase en sábado ou festivo pasará ao seguinte día hábil.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 7ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2. Domicilio: Praza Maior, nº 1
3. Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 1º día hábil despois da finalización do prazo de presentación das proposicións. Se a data prevista coincide en sábado ou festivo, a Mesa constituirase o seguinte día hábil.
e) Hora: 12:00 h.

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 6 de febreiro de 2014
O Alcalde,


Francisco García Suárez

Anuncio concurso Acea da Costa
Prego de condicións concurso Acea da Costa
Anexo - Inventario Acea da Costa
02/04/2014 - Anuncio de adxudicación definitiva
19/08/2013
Expediente de contratación - Acondicionamento de vial de accesos á Portela de Airavella e Turzás

Prego de Cláusulas Adminsitrativas
05/09/2012
Licitación contrato de arrendamento con opción de compra, lote único de parcelas

 
EDICTO
Por resolución do Alcalde de data 5 de setembro de 2012, foi aprobada a licitación dun contrato de arrendamento con opción de compra, por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de adxudicación, dunha única parcelas do parque empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.
 
Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil do contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación do contrato de arrendamento para seleccionar aos candidatos, con suxeción ás seguintes cláusulas:
 
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.06
 
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: Lote único da parcela identificada co número 77 do Parque empresarial de Chorente SUI-1 de Roiriz, Allariz.
 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.
 
4. Presuposto base de licitación.
a. Arrendamento: O importe do arrendamento establécese na cantidade mínima de 9.600 € anualis máis IVE, segundo o seguinte detalle:
 
                        Superficie Lote:                         1.047 m2
                        Prezo de venda:                        47.115,00 € (45€/m2)
                        Tipo Licitación renda anual    9.600,00 €
                        Renda mensual:                       800,00 €
 
b.     Opción de compra: O arrendador concede gratuitamente ao arrendatario do lote de parcelas obxecto desta oferta, durante a vixencia deste contrato de arrendamento, un dereito de opción de compra do ben arrendado polo prezo de venda de 45€/m2, actualizado por aplicación do índice Xeral de Incremento de Prezos ao Consumo, e do cal se deducirá o noventa por cento (90%) das cantidades abonadas en concepto de renda do arrendamento polo arrendatario até o momento en que faga uso da opción de compra.
 
5.     Duración do contrato e prazo de execución:
a)   Duración: A duración do contrato de arrendamento será de 2 anos, transcorrido este prazo deberá optar pola opción de compra, salvo que o órgano competente acorde un prazo superior. Se non optase pola compra rescindiríase o contrato.
 
b)   Prazo: O prazo contarase a partir do día seguinte á data da firma do documento no que se formalice o contrato de arrendamento con opción de compra.
 
Non se admitirá a prórroga tácita, no caso de que se concedese prórroga expresa non poderá estenderse a un período superior á metade do contrato.
 
6.     Garantía definitiva: 5% do prezo de adxudicación referido á renda anual.
 
7.  Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax:             988 44 00 78  
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias dende a data de publicación do presente anuncio no BOP.
 
8.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
9.     Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis vantaxosa atenderase ó prezo máis alto das proposicións presentadas. En caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apartado e) da cláusula décimo sexta.
 
10. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 16ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
11. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00
 
 
12. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
13. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páx. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 5 de setembro de 2012
 
O Alcalde,
 
 
 
Francisco García Suárez
 

Prego clausulas administrativas particulares
05/09/2012
Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.

Por Resolución do Alcalde de data 5 de setembro de 2012, foi aprobada a licitación do alleamento dunha única parcela sita no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.
 
Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.05
 
2. Obxecto do contrato.
Descripción do obxecto: alleamento das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:
 
LOTE ÚNICO
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 76  
 
 
 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.
 
4. Tipo de licitación.
 
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.
 
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax:             988 44 00 78  
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.
6.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
7.    Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo. f) da cláusula quinta.
 
8.    Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a)  Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b)   Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c)  Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
9.  Apertura das ofertas.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b)  Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c)  Localidade: ALLARIZ.
d)  Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e)  Hora: 12:00
 
10. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 5 de setembro de 2012
O Alcalde,
 
 
Francisco García Suárez
 

Prego clausulas administrativas particulares
16/07/2012
Corrección de Erros - Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”

E D I C T O
 
 
CORRECCIÓN DE ERROS
 
Advertido un erro no anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, BOP nº 156, de 9 de xullo de 2012, polo que se procede á convocatoria do procedemento para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, procédese a súa corrección.
 
Corrección de erros:
 
Onde dí:
 
4. Tipo de licitación: 90.000 euros máis 18% de IVE.
5. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
 
 
Debe dicir:
 
4. Tipo de licitación: 90.000 euros.
5. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación.
 
 
Allariz, 16 de xullo de 2012
 
O Alcalde,
 
Francisco García Suárez
 

06/07/2012
Licitación de alleamento de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz

Por Resolución do Alcalde de data 5 de xullo de 2012, foi aprobado o alleamento dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.
 
Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.02
 
2. Obxecto do contrato.
Descripción do obxecto: alleamento das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:
 
LOTE ÚNICO
SUPERFICIE: 2.047 m2
PARCELA Nº: 76 e 77
 
 
 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.
 
4. Tipo de licitación.
 
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.
 
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax:             988 44 00 78  
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.
6.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
7.    Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo. f) da cláusula quinta.
 
8.    Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a)  Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b)   Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c)  Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
9.  Apertura das ofertas.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b)  Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c)  Localidade: ALLARIZ.
d)  Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e)  Hora: 12:00
 
10. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 6 de xullo de 2012
O Alcalde,
 
 
Francisco García Suárez

Prego de clausulas administrativas particulares
29/06/2012
Licitación contrato de arrendamento con opción de compra lote único de parcelas

Por acordo do Pleno da Corporación de data 29 de xuño de 2012, foi aprobada a licitación dun contrato de arrendamento con opción de compra, por procedemento aberto mediante subasta, ao prezo mais alto (poxa pública), como único criterio de adxudicación, dun lote único de parcelas do parque empresarial de Chorente SUI-1, de propiedade municipal, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.
 
Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil do contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación do contrato de arrendamento para seleccionar aos candidatos, con suxeción ás seguintes cláusulas:
 
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.03
 
2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: Lote único das parcelas identificadas cos números 81, 82, 83, 84, 85 e 86 do Parque empresarial de Chorente SUI-1 de Roiriz, Allariz.
 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.
 
4.     Presuposto base de licitación.
a.     Arrendamento: O importe ascende ao 6% anual do prezo de venda do lote único de parcelas máis IVE, segundo o seguinte detalle:
 
                        Superficie Lote:                                    11.928 m2
                        Prezo de venda:                        536.760,00 € (45€/m2)
                        Tipo Licitación renda anual:        32.205,60 €
                        Renda mensual:                        2.683,80 €
 
b.     Opción de compra: O arrendador concede gratuitamente ao arrendatario do lote de parcelas obxecto desta oferta, durante a vixencia deste contrato de arrendamento, un dereito de opción de compra do ben arrendado polo prezo de venda de 45€/m2, actualizado por aplicación do índice Xeral de Incremento de Prezos ao Consumo, e do cal se deducirá o noventa por cento (90%) das cantidades abonadas en concepto de renda do arrendamento polo arrendatario até o momento en que faga uso da opción de compra.
 
5.     Duración do contrato e prazo de execución:
a)   Duración: A duración do contrato de arrendamento será de 2 anos, transcorrido este prazo deberá optar pola opción de compra, salvo que o órgano competente acorde un prazo superior. Se non optase pola compra rescindiríase o contrato.
 
b)   Prazo: O prazo contarase a partir do día seguinte á data da firma do documento no que se formalice o contrato de arrendamento con opción de compra.
 
Non se admitirá a prórroga tácita, no caso de que se concedese prórroga expresa non poderá estenderse a un período superior á metade do contrato.
 
6.     Garantía definitiva: 5% do prezo de adxudicación referido á renda anual.
 
7.  Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax:             988 44 00 78  
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias dende a data de publicación do presente anuncio no BOP.
 
8.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
9.     Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis vantaxosa atenderase ó prezo máis alto das proposicións presentadas. En caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apartado e) da cláusula décimo sexta.
 
10. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 16ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
11. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00
 
 
12. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
13. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páx. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 29 de xuño de 2012
 
O Alcalde,
 Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas administrativas particulares
29/06/2012
Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de hospedería da Pousada “Torre Lombarda”

De conformidade co acordo do Pleno desta corporación do 29 de xuño de 2012, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, incluido o mantemento das instalacións do inmoble, mediante a modalidade de concesión, conforme os seguintes datos:
 
1. Entidade adxudicadora.
a)    Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b)    Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c)     Número de expediente: CL.2012.S.01
 
2. Obxecto do contrato.
a)    Descrición: Xestión do servizo público de hospedería da pousada Torre Lombarda, do Concello de Allariz, incluído o mantemento das instalacións do inmoble.
b)    Lugar de execución: Allariz.
c)     Prazo de execución: 20 anos.
d)    Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: non.
 
3. Tramitación e procedemento.
a)  Tramitación: ORDINARIA
b)  Procedemento: ABERTO.
 
4. Tipo de licitación: 90.000 euros máis 18% de IVE.
 
5. Garantía definitiva: 5% do importe de adxudicación, excluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
 
6. Obtención de documentación e información.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b)   Domicilio: Praza Maior, 1
c)  Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d)  Teléfono: 988 44 00 01
e)  Fax:           988 44 00 78  
f)    Data límite de obtención de documentos e información: quince días contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia e no Perfil de Contratante. Se o último día cadrase en sábado ou festivo pasará ao seguinte día hábil.
 
7.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
8.    Criterios de Valoración das Ofertas:
a)    Oferta económica, de 0 a 4 puntos.
b)    Servizos a prestar, de 0 a 4 puntos.
c)     Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 3 puntos.
d)    Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e)    Creación de emprego de 0 a 1 punto.
f)     Cobertura das pólizas de seguro, de 0 a 2 puntos.
Para valorar as ofertas económicas tomaranse en conta as melloras ofertadas polos distintos licitadores respecto do tipo mínimo de licitación (Mellora = Prezo ofertado - Tipo mínimo de licitación), atribuíndo a maior puntuación á mellora mais alta e proporcionalmente a esta puntuaranse as seguintes ofertas.
 
9.    Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a)  Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b)   Documentación a presentar: Descrita na cláusula 7ª do prego.
c)  Lugar de presentación:
1. Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2. Domicilio: Praza Maior, nº 1
3. Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
10. Apertura das ofertas.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b)  Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c)  Localidade: ALLARIZ.
d)  Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e)  Hora: 12:00
 
11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 29 de xuño de 2012.
O Alcalde,
 
 
Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas administrativas particulares
13/03/2012
Licitación de enaxenación de bens inmobles AR-113

Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, foi aprobada a enaxenación dos volumes P19A e P20A localizados no subsolo dos espazos libres de uso público denominados Parcela 19 e Parcela 20 da AR-113, mediante procedemento aberto, oferta económicamente máis ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación do contrato de enaxenación dos citados bens inmobles, para seleccionar ao comprador do mesmo, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.02

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: 2 volumes P19A e P20A localizados no subsolo dos espazos libres de uso público denominados Parcela 19 e Parcela 20 da AR-113.
As 2 fincas constitúen un único lote.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Presuposto base de licitación. Importe total: 11.856,00 euros máis IVE.

5. Garantía provisional e/ou definitiva: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias dende a data de publicación do presente anuncio no BOP.

7. Requisitos específicos do contratista: Os licitadores deberán acreditar a plena dispoñibilidade do uso dos espazos para garantir o acceso ás fincas obxecto deste contrato.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis vantaxosa atenderase exclusivamente ó prezo máis alto das proposicións presentadas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páx. Web: www.allariz.com

Allariz, 13 de marzo de 2012

O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de Licitación do subsolo AR-113
13/03/2012
Licitación de enaxenación de bens inmobles - AR-71

Por Resolución da Alcaldía de data 12 de marzo de 2012, foi aprobada a enaxenación dos volumes P21-A e P21-B localizados no subsolo do vial de uso público denominado Parcela P21 da AR-71, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación do contrato de enaxenación dos citados bens inmobles, para seleccionar ao comprador do mesmo, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2012.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: 2 volumes, P21-A e P21-B, localizados no subsolo do vial de uso público denominado Parcela P21 da AR-71.
As 2 fincas constitúen un único lote.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Presuposto base de licitación. Importe total: 29.616,82 euros mais IVE.

5. Garantía provisional e/ou definitiva: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias dende a data de publicación do presente anuncio no BOP.

7. Requisitos específicos do contratista: Os licitadores deberán acreditar a plena dispoñibilidade do uso dos espazos para garantir o acceso ás fincas obxecto deste contrato.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis ventaxosa atenderase exclusivamente ó prezo máis alto das proposicións presentadas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1. Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2. Domicilio: Praza Maior, nº 1
3. Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páx. Web: www.allariz.com

Allariz, 13 de marzo de 2012

O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de Licitación do subsolo AR-71
18/11/2011
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.

Por Resolución do Alcalde de data 18 de novembro de 2011, foi aprobada a enaxenación de unha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.
 
Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
 
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2011.04
 
2. Obxecto do contrato.
Descripción do obxecto: enaxenación das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:
 
LOTE Nº 26
SUPERFICIE: 3.952 m2
PARCELA Nº: 85 e 86
 
 
 
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.
 
4. Tipo de licitación.
 
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.
 
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax:             988 44 00 78  
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.
 
6.    Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.
 
7.    Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo. f) da cláusula quinta.
 
8.    Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a)  Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b)   Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c)  Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
 
9.  Apertura das ofertas.
a)  Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b)  Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c)  Localidade: ALLARIZ.
d)  Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e)  Hora: 12:00
 
10. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.
 
11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com
 
Allariz, 18 de novembro de 2011.
O Alcalde,
 
 
Francisco García Suárez

PREGO DE CLÁUSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES
27/10/2011
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.

Por Resolución do Alcalde de data 26 de outubro de 2011, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de cláusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2011.03

2. Obxecto do contrato.
Descripción do obxecto: enaxenación das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:

LOTE Nº 24 SUPERFICIE: 4.930 m2 PARCELA Nº: 41,42,49 e 503. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.

O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

6. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

7. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

9. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e) Hora: 12:00

10. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 27 de outubro de 2011.
O Alcalde,


Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas Administrativas particulares
26/09/2011
Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato - Corrección de Erros

Advertido unha serie de erros no Prego de cláusulas administrativas que rexerá o contrato das obras de “Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato” procédese a súa corrección publicando o texto íntegro correxido que surtirá efectos dende a data en que se comunica a invitación ás empresas.

Allariz 26 de setembro de 2011

O Secretario

PREGO DE CLÁUSULAS ADMNISTRATIVAS PARTICULARES CORREXIDO
02/09/2011
Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato

Por Decreto do Alcalde de data 1 de setembro de 2011, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Construcción de sistema de depuración no núcleo de O Mato” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, o que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

Allariz, 2 de setembro de 2011
O alcalde


Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas Administrativas particulares
14/01/2011
Concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo

Con data 14 de xaneiro de 2011, madiante decreto do alcalde, resolveuse convocar un concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxeto de financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2011 conforme ao seguinte prego de condicións:

PREGO DE CONDICIÓNS PARA CONCERTAR UNHA OPERACIÓN DE CRÉDITO A LONGO PRAZO CO OBXETO DE FINANCIAR OS INVESTIMENTOS DO ORZAMENTO DO EXERCICIO DE 2011.

EXPTE.: FL2011.P.01


1. O obxeto da operación financeira.-

O Concello de Allariz pretende concertar unha operación de crédito a longo prazo por importe de 200.000,00 € para financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2011.

A referida operación de crédito está contemplada no capítulo 9 do estado de ingresos do orzamento xeral deste concello para o exercicio de 2011, que se aprobou mediante acordo plenario do día 17 de decembro de 2010 e se Publicou, con carácter inicial, no Boletín Oficial da Provincia (BOP) núm. 296, do 28 de decembro de 2010.


2. A contía do crédito.

200.000 euros.


3. As disposicións de fondos.

Disposición plena á firma da póliza.


4. Condicións financeiras.

As entidades financeiras interesadas formularán unha proposta con arreglo ás seguintes condicións financeiras:

• Tipo de interese variabel.
• Comisións:
- De apertura.
- De dispoñibilidade.
- De amortización anticipada.
- De cancelación.
• Prazo: 12 anos (os dous primeiros de carencia).
• Tipo de referencia: Euribor 1 ano.
• Diferencial sobre o tipo de referencia.
• Revisión anual.
• Cotas constantes de amortización máis intereses.
• Prazos de pago trimestrais (amortización máis intereses).
• Intervención da operación (Notario ou fedatario Público Municipal).


5. Garantías do prestamo.

O Concello consignará as cantidades necesarias para pagar os xuros e amortizacións que deriven do contrato, nos orzamentos anuais, durante a súa vixencia e até a cancelación total das obrigas.


6. A forma de selección

Elixirase a entidade financeira prestamista conforme aos principios de publicidade e concorrencia e aos de igualdade e non-discriminación, segundo os criterios que se establecen no apartado 11.


7. A capacidade para presentar as ofertas.

As entidades de crédito e de aforro que estean inscritas no Rexistro Oficial do Banco de España poderán presentar as ofertas.

As ditas institucións poderán participar de xeito individual ou baixo a forma de sindicato, con outras da mesma natureza. Neste caso, a entidade directora subscribirá a proposta e indicará as que integran o sindicato e as súas porcentaxes. As relacións entre o concello e o sindicato terán lugar a través da entidade que actúe como axente, a que disporá necesariamente dunha oficina aberta ao público en Allariz.


8. Lugar, forma e prazo para presentar as ofertas.

As propostas, asinadas polo ofertante ou persoa que o represente, presentaranse na Secretaría do concello, de 09:00 a 13:00 h, en dous sobres pechados nos que se achegará a documentación á que se refire a base 10.

O prazo para presentar as ofertas será de 15 días naturais que remata o vindeiro dia 31 de xaneiro ás 14:00 horas.


9. A información ás entidades financeiras.

Calquera entidade de crédito ou de aforro que cumpra as condicións para concorrer, poderá consultar nas oficinas do concello os datos seguintes:

1. O orzamento xeral para o exercicio de 2011 (cadros resumos e investimentos).

2. O resumo da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio de 2009. (resumo xeral por capítulos).

3. A situación da débeda a 31 de decembro de 2010.


10. Documentación que deberán presentar as entidades financeiras:

1. No sobre A:

a) A certificación na que se acredite que a entidade está inscrita no Rexistro Oficial do Banco de España.
b) O poder notarial no que se faga constar a representación da persoa ou institución pola que presenta a oferta, que deberá verificar o secretario do concello.
c) A declaración da entidade de que non está incursa en ningunha das prohibicións para contratar ou das incompatibilidades establecidas no art. 50 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público.

2. No sobre B: a oferta.

a) A proposición na que se indicarán as condicións particulares que se especifican neste anexo, segundo o modelo seguinte:

D./Da. ________ con domicilio en _____________ núm.____C.P.____,
tel.________, con NIF (ou pasaporte ou documento que o substitúa) núm. ______,
que representa a ________________ con domicilio en ______________ núm.
_____ C.P. _______, participa no concurso convocado polo Concello de Allariz e publicado na páxina web www.allariz.com, para concertar un contrato de préstamo por importe de 200.000,00 € e acompaña o detalle da oferta económica establecidas no apartado 4 do presente prego.
Fai constar que coñece e acepta as condicións.
Allariz, ____ de ________ de 2011
Asdo.: (O licitador)

b) O proxecto do contrato de préstamo que estará autorizado polos representantes da entidade e o cálculo estimado das cotas (cadro de amortización previsible comprensivo do capital e intereses).


11. Criterios de selección da entidade ofertante.

Estes criterios definiranse pola oferta que teña as condicións económicas máis favorábeis para o concello, no sentido de supoñer un custo financeiro previsibelmente inferior durante a vida do préstamo. Para o efecto, terase en conta o que se establece no apartado 4 das presentes bases.

No caso de empate nas ofertas, consideraranse os servizos financeiros ou bancarios que se lle prestan ao concello. Co obxeto de valoralos, teranse en conta os cobros efectuados no procedimento recadatorio por cada entidade ofertante, tanto polo caderno 60, como polas domiciliacións de recibos.


12. A apertura das ofertas.

A Comisión Técnica, á que se fai referencia o parágrafo seguinte, será presidida polo presidente ou polo concelleiro no que delegue, abrirá as ofertas publicamente unha vez finalizado o prazo que se estabelece na condición 8.

13. Mesa de Contratación.

Conforman a Mesa de Contratación os seguintes membros:
— Presidente:
— D. Francisco García Suárez, Alcalde.
— Vocais:
— D. Maximino Jardón Pedras, Secretario-Interventor da Corporación.
— D. Manuel Cid Pérez, concelleiro de facenda.
— D. Antonio Rodriguez Miranda, concelleiro do PP.
— D. José Manuel Cid Feijoo, concelleiro do Grupo Mixto.
— Secretario:
— Dona Isabel Mosquera Rey, técnico municipal.

Se a Mesa tivese dúbidas interpretativas en relación coas ofertas, comunicarallas á entidade financeira que corresponda para que as resolva ou amplíe, no prazo de 3 días.

14. O órgano de adxudicación.

O expediente, a proposta e os informes preceptivos do interventor e do secretario remitiranse ao alcalde para que resolva a adxudicación, segundo o preceptuado no art. 52.2 do R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.

O concello resérvase o dereito de non adxudicar o contrato se ningunha das ofertas resultara favorábel para os intereses municiapis pola evolución previsíbel dos mercados financeiros ou por calquera outra causa.

Allariz, 14 de xaneiro de 2011.
O ALCALDE,


Francisco García Suárez

28/09/2010
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz

Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 27 de setembro de 2010, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación, para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.08

2. Obxecto do contrato.
Descripción do obxecto: enaxenación das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:
LOTE Nº 23     SUPERFICIE: 1.082 m2       PARCELA Nº: 81
LOTE Nº 24     SUPERFICIE: 8.930 m2       PARCELA Nº: 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49 e 50.
LOTE Nº 16     SUPERFICIE: 1.000 m2       PARCELA Nº: 58

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.

O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Garantía provisional: 2% sobre o tipo de licitación do contrato (45 euros/m2).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 28 de setembro de 2010.
O Alcalde,


Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas SU-1 Chorente
03/08/2010
Licitación de enexenación de bens inmobles

Por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2010, foi aprobada a enaxenación dos volumes S1-EL1 e S2-EL1 localizados no subsolo do espazo libre de uso público denominado Parcela EL1 da AR-107, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación do contrato de enaxenación dos citados bens inmobles, para seleccionar ao comprador do mesmo, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.07

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: 2 volumes S1-EL1 e S2-EL1 localizados no subsolo do espazo libre de uso público denominado Parcela EL1 da AR-107.
As 2 fincas constitúen un único lote.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Presuposto base de licitación. Importe total: 10.944,00 euros.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias dende a data de publicación do presente anuncio no BOP.

7. Requisitos específicos do contratista: Os licitadores deberán acreditar a plena dispoñibilidade do uso dos espazos para garantizar o acceso ás fincas obxecto deste contrato.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis ventaxosa atenderase exclusivamente ó prezo máis alto das proposicións presentadas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz e na páx. Web: www.allariz.com

Allariz, 3 de agosto de 2010

O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
Anexo I - Información dos Inmuebles
03/08/2010
Licitación de enexenación de bens inmobles

Por Resolución da Alcaldía de data 3 de agosto de 2010, foi aprobada a enaxenación de 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominadas F2 e F3 da AR-138, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación do contrato de enaxenación dos citados bens inmobles, para seleccionar ao comprador do mesmo, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.06

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: 2 fincas sitas no subsolo da vertical dos espazos libres de uso público denominadas F2 e F3 da AR-138.
As 2 fincas constitúen un único lote.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Presuposto base de licitación. Importe total: 16.182,30 euros.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias dende a data de publicación do presente anuncio no BOP.

7. Requisitos específicos do contratista: Os licitadores deberán acreditar a plena dispoñibilidade do uso dos espacios para garantizar o acceso ás fincas obxecto deste contrato.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis ventaxosa atenderase exclusivamente ó prezo máis alto das proposicións presentadas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz e na páx. Web: www.allariz.com

Allariz, 3 de agosto de 2010

O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
Anexo I - Información dos Inmuebles
07/07/2010
expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño Roimelo - Paicordeiro”

Por Decreto do Alcalde de data 7 de xullo de 2010, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño Roimelo - Paicordeiro” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, e que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

Allariz, 7 de xullo de 2010
O alcalde


Francisco García Suárez

Prego de Condicións Administrativas (PDF)
28/06/2010
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.

Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de xuño de 2010, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias naturais, o anuncio de licitación, para seleccionar aos compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2010.04

2. Obxeto do contrato.
a) Descripción do obxeto: enaxenación das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:

LOTE Nº 8
SUPERFICIE: 1.082 m2
PARCELA Nº: 51
LOTE Nº 9
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 52
LOTE Nº 10
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 53
LOTE Nº 13
SUPERFICIE: 1.098 m2
PARCELA Nº: 61
LOTE Nº 14
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 60
LOTE Nº 23
SUPERFICIE: 1.082 m2
PARCELA Nº: 45

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.

O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Garantía provisional: 2% sobre o tipo de licitación do contrato (45 euros/m2).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias naturais contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG). Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións. Se o prazo de vencemento coincidira en sábado ou festivo, trasladaráse ao seguinte día hábil.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 28 de xuño de 2010.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares
13/05/2010
Contratación da subministración de aplicacións informáticas

Contratación da subministración de aplicacións informáticas destinadas á substitución e mellora dos sistemas de xestión administrativa no Concello de Allariz e a implantación dunha plataforma de tramitación electrónica para o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, por procedemento negociado sen publicidade.

Prego de cláusulas admnistrativas
Anexo Condicións do subministro
31/03/2010
Concurso por procedemento aberto e trámite ordinario para a concesión do servizo de Cafetería-Tapería do Centro de Interpretación da Moda

O obxecto deste concurso é a concesión do servizo de cafetería-tapería do Centro de Interpretación da Moda, sito na rúa Portelo, incluído o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería-tapería, e Museo da Moda dos pisos superiores.

A explotación do servizo realizarase mediante a modalidade de concesión pola que o empresario xestionará o servizo ao seu propio risco e ventura.

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de xestión de servizos públicos tal e como establece o artigo 8 da Lei 30/2007, de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público.

Prego coas Bases de Contratación (PDF)
01/03/2010
Correción de erros licitación Pistas Deportiva

CORRECCIÓN DE ERROS

Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”


1. No prego de cláusulas administrativas para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO” publicado na páx. Web do concello de Allariz, www.allariz.com, publicado con data 19/02/2010, nas cláusula oitava e décima aparecen uns erros que se procede á súa corrección na forma que se indica:

Cláusula oitava.-

Onde dí apdo c) da documentación do “sobre B”): Melloras ou variantes propostas polo licitador e que versarán necesariamente sobre as unidades definidas no proxecto….

Deber dicir: Melloras ou variantes propostas polo licitador e que versarán sobre a ampliación de pistas de padel e capítulo de calefacción definidos no proxecto….

Cláusula décima.-

Onde dí: Melloras propostas polo licitador que versarán necesariamente sobre as unidades da rede de alumeado público previstas no proxecto técnico…

Debe dicir: Melloras ou variantes propostas polo licitador e que versarán sobre a ampliación de pistas de padel e capítulo de calefacción definidos no proxecto….

2. Para mellor claridade dos contratistas públícase integramente un prego de cláusuas administrativas correxido:

Prego Cláusulas Administrativas (correxido)
19/02/2010
Contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”

Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO”

De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO” coa codificación seguinte CPA 45100000.
.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2010.O.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: obras de obras de “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DEPORTIVAS Y VESTUARIOS EN LA CIUDAD DEPORTIVA DE O SEIXO” coa codificación seguinte CPA 45100000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 4 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación. Importe total: 397.276,72 euros; IVE, 63.564,28 euros.

5. Garantía provisional:
11.918,30 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Fax: 988 440 078
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións. O proxecto técnico está a disposición dos interesados na copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIXITAL”, na rúa Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Según clasificación do contratista.
b) Clasificación: grupo: C, subgrupo: 2 categoría D.

8. Criterios de valoración das ofertas:

Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 134.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e coa cláusula décima do prego de cláusulas administrativas particulares para esta contratación.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 13 días contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación para presentar: descrita na cláusula 8ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: 32660 – Allariz.

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
c) Localidade e código postal: 32660 - Allariz.
d) Data: seguinte día hábil tras finaliza-lo prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páxina web: www.allariz.com

Allariz, 19 de FEBREIRO de 2010.
O ALCALDE

Asdo.: Francisco García Suárez

Prego de Claúsulas Administrativas
19/02/2010
Procedemento negociado con publicidade para a adxudicación do contrato das obras de "pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente"

Licitación de obras.- Convocatoria do procedemento negociado con publicidade, para a adxudicación do contrato das obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente ”

De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento negociado con publicidade, para a adxudicación do contrato das obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente” coa codificación seguinte CPA 45100000.
.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2009.O.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: obras de obras de “pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente” coa codificación seguinte CPA 45100000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 3 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado con publicidade.
4. Orzamento base de licitación. Importe total: 536.764,25 euros mais IVE, 85.882,28 euros.
5. Garantía provisional: non se solicita.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Fax: 988 440 078
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións. O proxecto técnico está a disposición dos interesados na copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIXITAL”, na rúa Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Según clasificación do contratista.
b) Clasificación: grupo: G, subgrupo: 6 categoría E.
8. Criterios de valoración das ofertas: según cláusula 10ª.

9. Presentación das solicitudes de participación.
a) Ver procedemento de selección: cláusula 2ª e 6ª.
b) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: 32660 – Allariz.

10. Invitacións:

Ou Alcalde, a proposta da Mesa e unha vez comprobada a personalidade e solvencia dos solicitantes, seleccionará a un máximo de tres empresarios, aos que convidará, simultaneamente e por escrito, a presentar as súas ofertas, nun prazo de 5 dias, contados desde a data de envío da invitación.

11. Forma de presentación da documentación e ofertas: cláusula 9ª e 10ª.
12. Gastos de anuncios: por conta do contratista.
12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páxina web: www.allariz.com

Allariz, 19 de FEBREIRO de 2010.
O ALCALDE

Asdo.: Francisco García SuárezEdicto

Licitación de obras.- Convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato de las obras de “pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente”

De conformidad con el acuerdo plenario de la Corporación de fecha 12 de febrero de 2010, por medio de este anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, para la adjudicación del contrato de las obras de “pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente” con la codificación siguiente CPA 45100000.

1. Entidad adxudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Allariz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2009.O.01

2. Objeto del contrato.
la) Descripción del objeto: obras de obras de “pavimentación y alumbrado del parque empresarial de chorente” con la codificación siguiente CPA 45100000.
b) División por lotes y número: no.
c) Lugar de ejecución: Allariz.
d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.

3. Tramitación y procedimiento.
la) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado con publicidad.

4. Presupuesto base de licitación. Imponerte total: 536.764,25 euros mas IVA, 85.882,28 euros.

5. Garantía provisional: no se solicita.

6. Obtención de documentación e información.
la) Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: 32660 - Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
y) Fax: 988 440 078
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante todo el período concedido para la presentación de proposiciones. El proyecto técnico está la disposición de los interesados en la copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIGITAL”, en la calle Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos del contratista:
la) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según clasificación del contratista.
b) Clasificación: grupo: G, subgrupo: 6 categoría Y.

8. Criterios de valoración de las ofertas: según cláusula 10ª.

9. Presentación de las solicitudes de participación.
la) Ver procedimiento de selección: cláusula 2ª y 6ª.
b) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Ayuntamiento de Allariz.
2.ª Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1.
3.ª Localidad y código postal: 32660 ? Allariz.

10. Invitaciones:
O Alcalde, la propuesta de la Mesa y una vez comprobada la personalidad y solvencia de los solicitantes, seleccionará a un máximo de tres empresarios, a los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus ofertas, en un plazo de 5 las dice, contados desde la data de envío de la invitación.

11. Forma de presentación de la documentación y ofertas: cláusula 9ª y 10ª.

12. Gastos de anuncios: por cuenta del contratista.

12. Perfil de contratante donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria y donde puedan obtenerse los pliegos: en la Secretaría del Ayuntamiento de Allariz y en la página web: www.allariz.com

Allariz, 19 de FEBRERO de 2010.
El ALCALDE

Asdo.: Francisco García Suárez

Prego de Claúsulas Administrativas
15/02/2010
Convocatoria de concurso por procedemento aberto dunha operación de crédito a longo prazo

Polo Pleno do concello de Allariz, en sesión extraordinaria celebrada o dia 12 de febreiro de 2010 acordou convocar un concurso por procedemento aberto para concertar unha operación de crédito a longo prazo co obxeto de financiar os investimentos contemplados no PLAN ALLARIZ 2020 do orzamento do concello para o exercicio 2010.

A referida operación de crédito está contemplada no capítulo 9 do estado de ingresos do orzamento xeral deste concello para o exercicio de 2010, aprobado mediante acordo plenario do día 15 de decembro de 2009 e publicado, con carácter inicial, no Boletín Oficial da Provincia (BOP) núm. 292, do 22 de decembro de 2009, e con carácter definitivo, resumido por capitulos, no BOP nº 17 de 22 de xaneiro de 2010.

No Perfil do Contratante do Concello de Allariz, www.allariz.com, publícase integramente o prego de condicións aprobado polo Pleno da corporación, cuio resumo é o seguinte:

1. Contía do crédito.
1.200.000 euros.

2. Disposicións de fondos.
Disposición plena á firma da póliza.

3. Condicións financeiras:

As entidades financeiras interesadas formularán unha proposta con arreglo ás seguintes condicións financeiras:

 • Tipo de interese variabel.
 • Comisións:
  • - De apertura.
  • - De dispoñibilidade.
  • - De amortización anticipada.
  • - De cancelación.
 • Prazo: 12 anos con 2 de carencia. 
 • Tipo de referencia: Euribor anual. 
 • Diferencial sobre o tipo de referencia. 
 • Revisión anual.
 • Cotas constantes de amortización máis intereses. 
 • Prazos de pago trimestrais (amortización máis intereses). 
 • Intervención da operación (Notario ou fedatario Público Municipal).

4. Lugar, forma e prazo para presentar as ofertas.
As propostas, asinadas polo ofertante ou persoa que o represente, presentaranse na Secretaría do concello, de 09:00 a 13:00 h, en dous sobres pechados nos que se achegará a documentación á que se refire a base 10.

O prazo para presentar as ofertas será de 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao que se publique o anuncio no BOP.

5. Criterios de selección da entidade ofertante.
Estes criterios definiranse pola oferta que teña as condicións económicas máis favorábeis para o concello, no senso de supoñer un custo financeiro previsibelmente inferior durante a vida do préstamo. Para o efecto, terase en conta o que se estabelece no apartado 4 das presentes bases.


Allariz, 15 de febreiro de 2010.

O ALCALDE,
Francisco García Suárez

Prego de Claúsulas Administrativas
15/02/2010
Adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras”

De conformidade co acordo do Pleno desta corporación de data 12 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público do bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras” do concello de Allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio bodegón, Museo do Coiro, patio interior, antigos pilos de curtir e patios cubertos, mediante a modalidade de concesión, conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA.
c) Número de expediente: CL2010.S.01.

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: xestión do servizo público de bodegón do Museo do Coiro “fábrica dos Nogueiras” do concello de Allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes no propio bodegón, Museo do Coiro, patio interior, antigos pilos de curtir e patios cubertos.
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 20 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: Non.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedemento: Aberto.

4. Canon de explotación: Importe total:100.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: Allariz, 32660.
d) Teléfono: 988 44 00 01.
e) Telefax: 988 44 00 78.
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista.

- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: As esixidas na cláusula 6ª do prego.

8. Criterios de Valoración das Ofertas (clásula 9ª).

a) Oferta económica, de 0 a 5 puntos.
b) Servicios a prestar, de 0 a 4 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.
Para valorar a mellor oferta económica tomarase en conta os mellores prezos ofertados a partires do tipo mínimo de licitación atribuindo as diferencias por regra proporcional.

9. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación: Dentro do prazo de 15 días contados a partires do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no Perfil de Contratante e no Diario Oficial de Galicia. O prazo comenzará a contarse desde o día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no último dos boletín oficais (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: A descritga na cláusula 7ª.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
2. ª Domicilio: Praza Mairo, 1.
3. ª Localidade e código postal: ALLARIZ 32660

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade: ALLARIZ
d) Data: segundo día hábil tras a finalización do prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poden obterse os Pregos: www.allariz.com.
Allariz, 15 de febreiro de 2010.
O Alcalde,
Francisco García Suárez

Prego de Condición das Bases do Concurso
15/02/2010
Aberto o prazo para o contrato de xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros

De conformidade co acordo do Consello de Administración Da empresa municipal REATUR S.A. de data 11 de febreiro de 2010, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa, varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería, supermercado e xardín conlindante, mediante a modalidade de concesión, conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: REATUR S.A.
b) Dependencia que tramita o expediente: DIRECCIÓN DO CAMPING OS INVERNADEIROS.

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: xestión do servizo público de cafetería do Camping Os Invernadeiros, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería,supermercado e xardín colindante
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 15 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: Non.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Urxente
b) Procedemento: Aberto.

4. Canon de explotación: Importe total:75.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CAMPING OS INVERNADEIROS. REATUR S.A..
b) Domicilio: Estrada de Celanova s/n
c) Localidade e código postal: Allariz, 32660.
d) Teléfono: 988 44 01 26.
e) Telefax: 988 44 20 06.
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Ata o día 3 de marzo ás 12 horas.

7. Requisitos específicos do contratista.
- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: As esixidas na cláusula 6ª do prego.

8. Criterios de Valoración das Ofertas (clásula 9ª).
a) Oferta económica, de 0 a 5 puntos.
b) Servicios a prestar, de 0 a 4 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.

9. Presentación das ofertas.
a) Data límite de presentación: Día 3 de marzo ás 13 horas.
b) Documentación a presentar: A descrita na cláusula 7ª.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CAMPING OS INVERNADEIROS. REATUR S.A.
2. ª Domicilio: Estrada de Celanova s/n.
3. ª Localidade e código postal: ALLARIZ 32660

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade: ALLARIZ
d) Data: día 4 de marzo
e) Hora: 12:00

11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poden obterse os Pregos: www.allariz.com.

Allariz, 15 de febreiro de 2010.


A Conselleira Delegada,
Asdo: Cristina Cid Fernández

Prego do concurso Cafetería Camping "Os Invernadoiros"
09/10/2009
Licitación de alleamento parcelas parque empresarial SUI-1 de Chorente ( Allariz ).- Corrección de erros

Licitación de alleamento parcelas parque empresarial SUI-1 de Chorente ( Allariz ).- Corrección de erros.


Advertindo un erro material e involuntario no edicto publicado no DOGA nº 196 de 6 de outubro de 2009, procédese a súa corrección na forma que se indica.

ONDE DI: Lote nº 5., superficie 2.082 m2., parcela nº 20….
DEBE DECIR: Lote nº 5., superficie 1.012 m2., parcela nº 20…..Allariz, 9 de outubro de 2009


O ALCALDE,
Asdo: Francisco García Suárez

30/09/2009
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz

Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 25 de setembro de 2009, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación, para seleccionar ao compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.10

2. Obxeto do contrato.
a) Descripción do obxeto: enaxenación das seguintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:

LOTE Nº 5
SUPERFICIE: 2.082 m2
PARCELA Nº: 20
LOTE Nº 6
SUPERFICIE: 1.268 m2
PARCELA Nº: 38
LOTE Nº 7
SUPERFICIE: 1.743 m2
PARCELA Nº: 36
LOTE Nº 11
SUPERFICIE: 4.524 m2
PARCELA Nº: 6
LOTE Nº 12
SUPERFICIE: 1.040 m2
PARCELA Nº: 54
LOTE Nº 14
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 60
LOTE Nº 15
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 59
LOTE Nº 16
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 58
LOTE Nº 17
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 57
LOTE Nº 23
SUPERFICIE: 1.958 m2
PARCELA Nº: 86
LOTE Nº 24
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 34
LOTE Nº 25
SUPERFICIE: 1.994 m2
PARCELA Nº: 81

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Garantía provisional: 2% sobre o tipo de licitación do contrato (45 euros/m2).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 3º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 30 de setembro de 2009.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas administrativas particulares
23/07/2009
Expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño A Cal – Souto”

Por Decreto do Alcalde de data 23 de xullo de 2009, foi aprobado o expediente de contratación, mediante procedemento negociado sen publicidade, para a obra consistente na “Pavimentación do camiño A Cal – Souto” xunto co prego de claúsulas administrativas que rexerá o contrato das obras, e que se publica integramente no perfil do contratante para coñecemento das empresas invitadas.

Allariz, 23 de xullo de 2009
O alcalde


Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas administrativas particulares
21/04/2009
Enaxenación dun terreo sito na AR-7 de Allariz, por procedemento aberto

Por Decrto do Alcalde de data 21 de abril de 2009, foi aprobada a enaxenación dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz, de propiedade municipal, descrito no Anexo I do prego de cláusulas administrativas, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación, para seleccionar ao compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.04

2. Obxeto do contrato.
a) Descrición do obxeto:enaxenación dun terreo de 98.21 m2 con clasificación de solo urbano non consolidado sito na AR-7 de Allariz.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación á alza é de 3.804 euros, mais 608,64 euros correspondente ao IVE.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 1º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos:
Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 21 de ABRIL de 2009.
O Alcalde,


Francisco García Suárez

13/03/2009
Licitación de contrato de xestión do servizo público de cafetería do Centro Cívico A Fábrica do Concello de Allariz.

De conformidade co acordo do Pleno desta corporación de data 13 de marzo de 2009, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, oferta economicamente máis vantaxosa varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato de xestión do servizo público de cafetería do centro cívico a fábrica do concello de allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería, sala de exposicións, clube de piragüismo e xardíns colindantes, mediante a modalidade de concesión, conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA.
c) Número de expediente: CL2009.S.01.

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: xestión do servizo público de cafetería do centro cívico a fábrica do concello de allariz, cpv 55330000-2, incluido o mantemento das instalacións do inmoble consistentes na propia cafetería, sala de exposicións, clube de piragüismo e xardíns colindantes
b) Lugar de execución: Allariz.
c) Prazo de execución: 20 anos.
d) Indicar se a execución do contrato comprende a execución de obras: Non.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedemento: Aberto.

4. Canon de explotación: Importe total:100.000 euros.

5. Garantía provisional: 2.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: Allariz, 32660.
d) Teléfono: 988 44 00 01.
e) Telefax: 988 44 00 78.
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista.

- Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: As esixidas na cláusula 6ª do prego.

8. Criterios de Valoración das Ofertas (clásula 9ª).

a) Oferta económica, de 0 a 7 puntos.
b) Servicios a prestar, de 0 a 3 puntos.
c) Investimentos que se realizarán en obras de mellora, mobiliario e instalacións, de 0 a 2 puntos.
d) Experiencia profesional e formación no gremio da hostalería, de 0 a 2 puntos.
e) Creación de emprego de 0 a 1 punto.

9. Presentación das ofertas.
a) Data límite de presentación: Dentro do prazo de 15 días contados a partires do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no Perfil de Contratante e no Diario Oficial de Galicia. O prazo comenzará a contarse desde o día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no último dos boletín oficais (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: A descritga na cláusula 7ª.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
2. ª Domicilio: Praza Mairo, 1.
3. ª Localidade e código postal: ALLARIZ 32660

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade: ALLARIZ
d) Data: segundo día hábil tras a finalización do prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poden obterse os Pregos: www.allariz.com.

Allariz, 13 de marzo de 2009.

O Alcalde,


Francisco García Suárez

Prego de Condicións - A Fábrica
13/03/2009
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.

EDICTO

Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz.

Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 13 de marzo de 2009, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación, para seleccionar ao compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2009.03

2. Obxeto do contrato.
a) Descrición do obxeto: enaxenación das seguiintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:

LOTE Nº 3
SUPERFICIE:   2.082 m2
PARCELAS Nº: 79 e 80
LOTE Nº 12
SUPERFICIE:    1.040 m2
PARCELA Nº: 54
LOTE Nº 14
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 60
LOTE Nº 15
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 59
LOTE Nº 16
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 58
LOTE Nº 17
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 57
LOTE Nº 20
SUPERFICIE:   1.800 m2
PARCELA Nº: 78

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.


4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Garantía provisional: 2% sobre o tipo de licitación do contrato (45 euros/m2).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 3º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com
Allariz, 13 de marzo de 2009.
O Alcalde,

Francisco García Suárez

Prego de clásusulas administrativas particulares
05/02/2009
Licitación de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de Chorente

De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 30 de xaneiro de 2009, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente coa codificación seguinte CPA 45100000.

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2009.O.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: obras de obras de pavimentación e alumeado do parque empresarial de chorente coa codificación seguinte CPA 45100000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 4 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación.
Importe total: 974.497 euros, dos que 134.413 euros corresponden ó imposto sobre o valor engadido.

5. Garantía provisional: 25.202,51 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Fax: 988 440 078
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións. O proxecto técnico está a disposición dos interesados na copistería “ACEROPLUS IMPRENTA DIXITAL”, na rúa Teluro, n.º 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Según clasifiación do contratista.
b) Clasificación: grupo: G, subgrupo: 6 categoría E.

8. Criterios de valoración das ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 134.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e coa cláusula décima do prego de cláusulas administrativas particulares para esta contratación.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 13 días contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación para presentar: descrita na cláusula 8ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: 32660 – Allariz.

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
c) Localidade e código postal: 32660 - Allariz.
d) Data: 2º día hábil tras finaliza-lo prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos:
Na Secretaría do Concello de Allariz e na páxina web: www.allariz.com

Allariz, 2 de FEBREIRO de 2009.

O ALCALDE
Asdo.: Francisco García Suárez

Prego de Cláusulas Administrativas
31/10/2008
Licitación de enaxenación de parcelas no parque empresarial SUI-1 Chorente de Allariz

Por acordo do Pleno desta Corporación local de data 31 de outubro de 2008, foi aprobada a enaxenación dunha serie de parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz, mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, xunto co prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia, no Diario Oficial de Galicia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación, para seleccionar ao compradores, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2008.03

2. Obxeto do contrato.
a) Descrición do obxeto: enaxenación das seguiintes parcelas sitas no parque empresarial de Chorente SUI-1 de Allariz:

LOTE Nº 1
SUPERFICIE:   8.787 M2
PARCELAS Nº: 23,24,25,26,27,28,29 e 30 
LOTE Nº 2
SUPERFICIE:   2.098 M2
PARCELAS Nº: 74 e 75
LOTE Nº 3
SUPERFICIE:   2.082 m2
PARCELAS Nº: 79 e 80
LOTE Nº 4
SUPERFICIE:   1.972 m2
PARCELA Nº: 21
LOTE Nº 5
SUPERFICIE: 1.012 m2
PARCELA Nº: 20
LOTE Nº 6
SUPERFICIE: 1.268 m2
PARCELA Nº: 38
LOTE Nº 7
SUPERFICIE: 1.743   m2
PARCELA Nº: 36
LOTE Nº 8
SUPERFICIE: 1.082   m2
PARCELA Nº: 51
LOTE Nº 9
SUPERFICIE:   1.000 m2
PARCELA Nº: 52
LOTE Nº 10
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 53
LOTE Nº 11
SUPERFICIE:   4.524 m2
PARCELA Nº: 6

LOTE Nº 12
SUPERFICIE:    1.040 m2
PARCELA Nº: 54
LOTE Nº 13
SUPERFICIE:    1.098 m2
PARCELA Nº: 61
LOTE Nº 14
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 60
LOTE Nº 15
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 59
LOTE Nº 16
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 58
LOTE Nº 17
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 57
LOTE Nº 18
SUPERFICIE:    1.156 m2
PARCELA Nº: 56
LOTE Nº 19
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 76
LOTE Nº 20
SUPERFICIE:   1.800 m2
PARCELA Nº: 78
LOTE Nº 21
SUPERFICIE:   2.738 m2
PARCELA Nº: 88
LOTE Nº 22
SUPERFICIE: 1.958 m2
PARCELA Nº: 87

LOTE Nº 12
SUPERFICIE:    1.040 m2
PARCELA Nº: 54
LOTE Nº 13
SUPERFICIE:    1.098 m2
PARCELA Nº: 61
LOTE Nº 14
SUPERFICIE: 1.000 m2
PARCELA Nº: 60
LOTE Nº 15
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 59
LOTE Nº 16
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 58
LOTE Nº 17
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 57
LOTE Nº 18
SUPERFICIE:    1.156 m2
PARCELA Nº: 56
LOTE Nº 19
SUPERFICIE:    1.000 m2
PARCELA Nº: 76
LOTE Nº 20
SUPERFICIE:   1.800 m2
PARCELA Nº: 78
LOTE Nº 21
SUPERFICIE:   2.738 m2
PARCELA Nº: 88
LOTE Nº 22
SUPERFICIE: 1.958 m2
PARCELA Nº: 87

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Tipo de licitación.
O tipo de licitación á alza é de 45 euros/m2, mais IVE.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o prazo de exposición pública.

7. Requisitos específicos do contratista: Os xerais contemplados no prego de cláusulas administrativas que se publica integramente no perfil do contratante.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
A adxudicación efectuarase á favor da proposta mais ventaxosa determinada polo prezo mais alto; en caso de empate resolverase a favor do proxecto empresarial descrito no apdo f) da cláusula quinta.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 3º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos:
Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 3 de novembro de 2008
O Alcalde,
Francisco García Suárez


Prego de Cláusulas Administrativas
Modelo Declaración Responsable (cláusula 5ª do prego) en PDF
Modelo Declaración Responsable (cláusula 5ª do prego) en WORD
17/10/2008
Licitación obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros

Edicto

De conformidade co acordo plenario da Corporación de data 17 de outubro de 2008, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros: módulo 3 (bungalows) e módulo 4 (aseos), rehabilitación dos picadeiros da hípica e rehabilitación das cortes da hípica seguinte CPA 45200000, conforme cos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2008.O.10

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: obras de rehabilitación de edificios e instalacións do camping os invernadeiros: módulo 3 (bungalows) e módulo 4 (aseos), rehabilitación dos picadeiros da hípica e rehabilitación das cortes da hípica seguinte CPA 45200000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 12 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación. Importe total: 934.772,18 euros, dos que 128.934,09 euros corresponden ó imposto sobre o valor engadido.

5. Garantía provisional: 28.175,14 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – Allariz.
d) Teléfono: 988 440 001.
e) Fax: 988 440 078
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións. O proxecto técnico está a disposición dos interesados na copistería “OFICODE”, na rúa Xoan XXIII, n.º 3, local 6, de Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista:
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: Deberá acreditarse polos medios previstos na cláusula 6ª, apdo. 3.
b) Clasificación: grupo: C, subgrupo: 4 categoría E.

8. Criterios de valoración das ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 134.1 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e coa cláusula décima do prego de cláusulas administrativas particulares para esta contratación.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 13 días contados a partir do día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación para presentar: descrita na cláusula 8ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: Concello de Allariz.
2.ª Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
3.ª Localidade e código postal: 32660 – Allariz.

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: Praza Maior, n.º 1.
c) Localidade e código postal: 32660 - Allariz.
d) Data: 2º día hábil tras finaliza-lo prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios: por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos: na Secretaría do Concello de Allariz e na páxina web: www.allariz.com

Allariz, 17 de outubro de 2008.
O ALCALDE 
Francisco García Suárez

Prego de cláusulas económico-administrativas particulares
17/10/2008
Procedemento Aberto para adxudicación do Parque Eólico Singular do Concello Allariz

Convocatoria de licitación para concesión de obra pública por procedemento aberto

De conformidade co acordo do Pleno de data 26 de setembro de 2008, por medio do presente anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, atendendo á oferta económicamente máis ventajosa, con varios criterios de adjudicación, para a adxudicación da concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz", conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adjudicadora.

a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Dependencia que tramita o expediente: SECRETARÍA.
c) Número de expediente: CL2005.O5.01

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición do obxecto: concesión da obra pública e explotación do "Parque Eólico Singular do Concello Allariz".
b) División por lotes e número: Non
c) Lugar de ejecución: Allariz.
d) Prazo de ejecución (meses): 12 MESES.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: URXENTE.
b) Procedemento: ABERTO.

4. Canon de licitación:
- Canon mínimo: 50.000 euros, que será aboada en concepto de anticipo polo concesionario no mes de xullo de cada anualidade; no mes de xaneiro do ano seguinte, deberá presentar ao Concello a liquidación definitiva correspondente ao exercicio anterior e ingresar a cantidade resultante de restar ao canon anual calculado o anticipo realizado; se o resultado desta operación fose cero ou negativo, non haberá lugar ao pago de ningunha cantidade.
- Canon anual: O adxudicatario estará obrigado a satisfacer ao Concello un canon anual na cuantía que resulte da licitación, e que será o resultado de aplicar anualmente a fórmula seguinte:
C.A. = x% [O,8 F -I/15 - GF(80%I, 6%, 15 anos)]
Onde será
C.A. =canon anual
X = porcentaxe que proporá cada licitador
F = facturación neta anual da explotación por venda de enerxía eléctrica
I = inversión (sen IVE) proposta polo licitador
GF = gastos financeiros, ou intereses obtidos considerando un empréstito a longo prazo do 80% da inversión sen IVE do proxecto a un tipo de interese constante do 6% durante os quince primeiros anos da explotación do parque eólico; a partir da décimo sexta anualidade este termo será cero.


5. Garantía provisional. 81.420,54 €

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660 – ALLARIZ.
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Telefax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información: Durante todo o período de exposición pública, ata o último dia.
g) Lugar e prezo de presentación de proposicións: As proposicións presentaránse o Rexistro Xeral do Concello de ALLARIZ por calquera dos medios que se establecen na LCSP, dentro do prazo dos TRECE DIAS NATURAIS seguintes á publicación da convocatoria no último dos boletín oficiais correspondentes (DOG ou BOP).

7. Requisitos específicos do contratista: Conforme ao disposto nas cláusulas 13 e 14 do prego que se publica integramente na páx. Web do Concello de Allariz: www.allariz.com

8. Criterios de Valoración das Ofertas: Conforme ao disposto na base 16 do prego, son os seguintes:
Oferta económica:
- Canon anual................................................................. de 0 a 50 puntos.
- Canon mínimo............................................................. de 0 a 20 puntos.

Maior interese social......................................................... de 0 a 10 puntos.

Neste criterio puntuarase a posible repercusión social que poida derivarse desta adxudicación. Teranse en conta por tanto aspectos como: xeración e consolidación de de emprego, consolidación empresarial ou interese social da actividade empresarial a que se adique a empresa , incidencia positiva no proxecto medioambiental municipal.

Maior fiabilidade técnica da proposta ……………………. De 0 a 20 puntos.

Con este criterio terase en conta: a fiabilidade da cuantificación do recurso eólico realizado pola empresa, e as características técnicas das solucions propostas.

No suposto que, aplicando os criterios de valoración, duas ou máis empresas empaten en maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que obtivera maior puntuación no apartado primeiro (oferta económica).

9. Presentación das ofertas.
a) Data límite de presentación: dentro do prazo dos TRECE DIAS NATURAIS seguintes á publicación da convocatoria no último dos boletín oficiais correspondentes (DOG ou BOP).
b) Documentación a presentar: A descrita na base 14 do prego.
c) Lugar de presentación:
1. ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
2. ª Domicilio: Praza Maior nº 1
3. ª Localidade e código postal: 32660 – ALLARIZ.

10. Apertura das ofertas. Na Casa do Concello o terceiro día hábil trala finalización do prazo de presentación das proposicións, ás doce horas.

11. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poden obterse os Pliegos: www.allariz.com


Allariz, 1 de outubro de 2008.
O ALCALDE,
Francisco García Suárez

Prego de cláusulas económico-administrativas adxudicación Paque Eólico
26/08/2008
Contratación das Obras de acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz

De conformidade co acordo plenario da corporación do 25 de agosto de 2008, por medio deste anuncio efectúase convocatoria do procedemento aberto, con varios criterios de adxudicación, para a adxudicación do contrato das obras de acondicionamento e mellora da seguridade viaria na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz, coa codificación CPA 45230000, conforme os seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2008.O.09.

2. Obxecto do contrato.
a) Descrición de obxeto: realización das obras de acondicionamento e mellora da seguridade viaria na estrada OU-320 ao seu paso por Allariz, coa codificación CPA 45230000.
b) División por lotes e número: non.
c) Lugar de execución: Allariz.
d) Prazo de execución (meses): 8 meses.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación. Importe total: 964.676,17 euros, dos cales 133.058,78 euros corresponden ao imposto sobre o valor engadido.

5. Garantía provisional. 24.948,52 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: praza Maior, 1.
c) Localidade e código postal: 32660-Allariz.
d) Teléfono: 988 44 00 01.
e) Fax: 988 44 00 78.
f) Data límite de obtención de documentos e información:
Durante todo o período concedido para a presentación de proposicións.
O proxecto técnico está á disposición dos interesados na copistaría Acreo Plus, na rúa Teluro, nº6-baixo, Ourense.

7. Requisitos específicos do contratista.
a) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: deberá acreditarse polos medios previstos na cláusula 6ª, número 3.
b) Clasificación: grupo G, subgrupo 6, categoría e.

8. Criterios de valoración das ofertas.
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta economicamente máis vantaxosa atenderase a varios criterios directamente vinculados co obxecto do contrato, de conformidade co artigo 134.1º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público e coa cláusula décima do prego de cláusulas administrativas particulares para esta contratación.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 13 días contados a partir do día seguinte ao da última publicación do anuncio de licitación nos boletíns (BOP ou DOG).
b) Documentación que hai que presentar: a descrita na cláusula 8ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1ª Entidade: Concello de Allariz.
2ª Domicilio: praza Maior, nº 1.
3ª Localidade e código postal: 32660-Allariz.

10. Apertura de ofertas.
a) Entidade: Concello de Allariz.
b) Domicilio: praza Maior, nº1.
c) Localidade: Allariz.
d) Data: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12.00.

11. Gastos de anuncios: por conta do contratista.

12. Perfil do contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os pregos: na Secretaría do Concello de Allariz ou na páxina web: www.allariz.com.

Data Publicación DOG: martes, 2 de setembro de 2008  (DOG nº 169 )

Prego de Clausualas Administrativas Particulares
30/07/2008
contratación da redacción do plan museolóxico e museográfico do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz

Por procedemento aberto, o obxecto deste prego é establecer as bases xurídicas e económico-administrativas que rexirán a adxudicación da redacción do Plan Museolóxico e Museográfico para a realización do Centro de Interpretación da Idade Media en Allariz-Cima.

Prego de Clausulas en PDF (Galego)
Pliego de Clausulas en PDF (Castellano)
Album de fotos ubicacion do centro
Plano da planta do futuro centro (JPG)
Plano da planta do futuro centro (DWG)
Memoria de Intervención Paisaxística e no Centro (USC) - PDF 35Mb
23/07/2008
Enaxenación de bens patrimoniais mediante procedemento aberto

Por Resolución da Alcaldía de data 23 de xullo de 2008, foi aprobada a enaxenación dun inmoble sito na rúa San Lourenzo nº 18 de Allariz mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación do contrato de enaxenación dos citados bens inmobles, para seleccionar ao comprador do mesmo, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2008.02

2. Obxeto do contrato.
a) Descrición do obxeto: un inmoble sito na rúa San Lourenzo nº 18 de Allariz.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Presuposto base de licitación. Importe total: 12.000 euros.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias desde a data de publicación do presente anuncio no BOP.

7. Requisitos específicos do contratista: Os licitadores deberán acreditar a plena dispoñibilidade do uso dos espacios para garantizar o acceso ás fincas obxeto deste contrato.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis ventaxosa atenderase exclusivamente ó prezo máis alto das proposicións presentadas.9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partires do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Prego de Condicións Administrativas
23/07/2008
Enaxenación de 4 fincas sitas no subsolo das zonas verdes denominadas ZV2, ZV3, e ZV6 na AR-146

Por Resolución da Alcaldía de data 23 de xullo de 2008, foi aprobada a enaxenación de 4 fincas sitas no subsolo das zonas verdes denominadas ZV2, ZV3, ZV5 e ZV6 da AR-146 mediante procedemento aberto, oferta económicamente mais ventaxosa, un único criterio de adxudicación ao prezo mais alto, e o prego de clásusulas administrativas particulares.

Publícase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante, por prazo de 15 dias, o anuncio de licitación do contrato de enaxenación dos citados bens inmobles, para seleccionar ao comprador do mesmo, con suxeción ás seguintes cláusulas:

1. Entidade adxudicataria.
a) Organismo: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: B2007.06

2. Obxeto do contrato.
a) Descrición do obxeto: 4 fincas sitas no subsolo das zonas verdes denominadas ZV2, ZV3, ZV5 e ZV6 da AR-146.
As 4 fincas constitúen un único lote.

3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ORDINARIA
b) Procedemento: ABERTO.

4. Presuposto base de licitación. Importe total: 25.536 euros.

5. Garantía provisional: NON.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ.
b) Domicilio: Praza Maior, 1
c) Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ
d) Teléfono: 988 44 00 01
e) Fax: 988 44 00 78
f) Data límite de obtención de documentos e información:
15 dias desde a data de publicación do presente anuncio no BOP.

7. Requisitos específicos do contratista: Os licitadores deberán acreditar a plena dispoñibilidade do uso dos espacios para garantizar o acceso ás fincas obxeto deste contrato.

8. Criterios de Valoración das Ofertas:
Para a valoración das proposicións e a determinación da oferta económicamente máis ventaxosa atenderase exclusivamente ó prezo máis alto das proposicións presentadas.

9. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.
a) Data límite de presentación: 15 dias contados a partires do día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP.
b) Documentación a presentar: Descrita na cláusula 5ª do prego.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
2.ª Domicilio: Praza Maior, nº 1
3.ª Localidade e código postal: 32660 - ALLARIZ

10. Apertura das ofertas.
a) Entidade: CONCELLO DE ALLARIZ
b) Domicilio: Praza Maior, nº 1.
c) Localidade: ALLARIZ.
d) Fecha: 2º día hábil tras finalizar o prazo de presentación das proposicións.
e) Hora: 12:00

11. Gastos de anuncios: Por conta do contratista.

12. Perfil de contratante onde figuren as informacións relativas á convocatoria e onde poidan obterse os Pregos: Na Secretaría do Concello de Allariz en na pax. Web: www.allariz.com

Allariz, 23 de XULLO de 2008

O Alcalde,Francisco García Suárez

Prego de Condicións Administrativas