Este venres 24 de novembro, ás 20:00h o pleno da corporación municipal reunirase en sesión ordinaria.

ORDE DO DÍA

  1. Declaración institucional con motivo do 25-N, Día Internacional para a

Eliminación da Violencia contra a Muller.

  1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión correspondente ao

27/10/2023.

  1. Resolucións adoptadas pola Alcaldía desde a última sesión. – Dar conta.
  2. Modificación de créditos núm. 4/2023, suplemento de crédito con cargo ao

Remanente de Tesourería para Gastos Xerais. – Aprobación inicial, se procede.

  1. ORZAMENTO XERAL 2024.- Aprobación inicial, se procede.
  2. Moción do Partido Popular para a modificación da clasificación do posto de

Secretaría de terceira en segunda e a creación do posto de Intervención e o posto

de Tesourería.

  1. ROGOS E PREGUNTAS.