O pleno da corporación municipal do Concello de Allariz reúnese o venres 25 de novembro en sesión ordinaria ás 20:15h.

ORDE DO DÍA
0. Declaración institucional con motivo do 25 DE NOVEMBRO, concellos galegos, Polo Bo
Trato.
1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao
27/10/2022.
2. Modificación de créditos núm. 5 /2022, suplemento de crédito con cargo ao Remanente de
Tesourería para Gastos Xerais. – Aprobación inicial, se procede
3. Modificación de créditos núm. 6 /2022, transferencia de crédito entre distintas áreas de
gasto. – Aprobación inicial, se procede.
4. ORZAMENTO XERAL 2023.- Aprobación inicial, se procede
5. ROGOS E PREGUNTAS.