O Centro de Servizos Sociais Comunitarios, no Fogar dos Maiores de Allariz, informa e tramita as solicitudes para participar no programa Termalismo Social 2022. A iniciativa permite aos usuarios e usuarias recibir tratamentos termais a prezos reducidos durante a súa estanza nos balnearios.

 1. Poderán participar no Programa de Termalismo do Imserso as persoas residentes en España que cumpran algún dos seguintes requisitos:
 • Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema Español da Seguridade Social.
 • Ser pensionista de viuvez con cincuenta e cinco anos ou máis de idade do Sistema Español da Seguridade Social.
 • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios por desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema Español da Seguridade Social.
 • Ser asegurado ou beneficiario da Seguridade Social Español, con sesenta e cinco anos ou máis.
 1. As persoas que utilicen un lugar deberán cumprir os seguintes requisitos:
 • Ser capaz de coidarse para realizar as actividades básicas da vida diaria (ABVD).
 • Necesitar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para recibilos.
 • Acadar, de acordo co baremo establecido, a puntuación que lle permita acceder a algún dos balnearios e quendas solicitados.
 1. Así mesmo, poderán participar nos programas as persoas de nacionalidade española que residan no estranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema Español da Seguridade Social e teñan a idade esixida no punto primeiro, ou sexan asegurados ou beneficiarios do Sistema da Seguridade Social. A Seguridade Social española, con idade igual ou superior a sesenta e cinco anos, de conformidade co disposto no punto primeiro, apartado d) e, en todo caso, reunir o resto dos requisitos esixidos aos usuarios no punto segundo.Tamén poderán ser persoas adxudicatarias das prazas, en calidade de acompañante, o cónxuxe ou, se é o caso, a persoa con quen se estableza unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á do cónxuxe, sen que sexa necesario calquera dos requisitos establecidos no punto primeiro e, en todo caso, cumprindo os requisitos establecidos no segundo punto a) e b).
 2. Así mesmo, os nenos con discapacidade, en grao igual ou superior ao 45 por cento, poderán ser persoas adxudicatarias de praza, sempre que desfruten da quenda cos seus pais e permanezan no mesmo cuarto.
 3. Os requisitos establecidos no punto 2 acreditaranse ao Imserso na propia solicitude mediante declaración responsable do usuario.
 4. En todo caso, a concesión de prazas queda condicionada á dispoñibilidade das mesmas, por parte do Imserso, nos establecementos termais.
 5. A praza só estará dispoñible cando o Imserso acepte.

Prazo de solicitudes
O prazo de solicitudes estará aberto ata o 31 de decembro para a primeira quenda e ata o 15 de maio para a segunda quenda do ano.

Lugar e prazo para a presentación de solicitudes
Centro de Servizos Sociais Comunitarios-Fogar do Maior
R/ A Barreira nº 3 ALLARIZ
Telf: 988554059

Máis información: https://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm