O Centro de Servizos Sociais Comunitarios, no Fogar dos Maiores de Allariz, informa e tramita as solicitudes para participar no programa Termalismo Social 2021. A iniciativa permite aos usuarios e usuarias recibir tratamentos termais a prezos reducidos durante a súa estanza nos balnearios.

Beneficiari@s do programa 
O Programa está organizado e financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, a través do Instituto de Maiores e Servizos Sociais, quen anualmente  concerta con establecementos termais a reserva de prazas en balnearios para a estancia e tratamento das persoas usuarias do Programa.

 1. Poderán participar no Programa de Termalismo do Imserso, as persoas residentes en España, que reúnan algún dos seguintes requisitos:
 • Ser pensionista de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social.
 • Ser pensionista de viuvez con cincuenta e cinco ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social.
 • Ser pensionista por outros conceptos ou perceptor de prestacións ou subsidios de desemprego, con sesenta ou máis anos de idade do Sistema de Seguridade Social.
 • Ser persoa asegurada ou beneficiaria do Sistema da Seguridade Social con sesenta e cinco ou máis anos de idade.
 1. As persoas usuarias de praza deben reunir os seguintes requisitos:
 • Poder valerse en por si para realizar as actividades básicas da vida diaria ( ABVD).
 • Necesitar os tratamentos termais solicitados e carecer de contraindicación médica para a recepción dos mesmos.
 • Alcanzar, de conformidade coa baremación establecida, a puntuación que lle permita acceder a un dos balnearios e quendas solicitados.
 1. Igualmente, poderán participar nos programas as persoas de nacionalidade española, que residan no estranxeiro, sempre que perciban unha pensión do Sistema de Seguridade Social español e conten coa idade esixida no punto primeiro, ou sexan persoas aseguradas ou beneficiarias do Sistema da Seguridade Social español, con idade igual ou superior a sesenta e cinco anos, de acordo co previsto no punto primeiro apartado d) e, en todos os supostos, reúnan o resto dos requisitos esixidos ás persoas usuarias no punto segundo.
 2. Tamén poderán ser persoas adxudicatarias das prazas, como acompañante, o cónxuxe ou, no seu caso, a parella de feito ou persoa coa que se constitúe unha unión estable e de convivencia con análoga relación de afectividade á conxugal, sen necesidade de que estes reúnan algún dos requisitos esixidos no punto primeiro e en todo caso, cumprindo os requisitos previstos no punto segundo a) e b).

Así mesmo, poderán ser persoas adxudicatarias de praza, os/as fillos/ as con discapacidade, en grao igual ou superior ao 45 por cento, sempre que a quenda góceno cos seus pais e alóxense na mesma habitación.

 1. Os requisitos establecidos no punto 2 acreditaranse ao Imserso na propia solicitude mediante declaración responsable da persoa usuaria.
 2. En todo caso, a concesión de prazas está condicionada á dispoñibilidade das mesmas, por parte do Imserso, nos establecementos termais.
 3. Só poderase dispoñer da praza cando se teña conformidade da mesma por parte do Imserso.

  Prazo de solicitudes

  O prazo de solicitudes estará aberto ata o 30 de setembro.

Lugar e prazo para a presentación de solicitudes
Centro de Servizos Sociais Comunitarios-Fogar do Maior
R/ A Barreira nº 3 ALLARIZ
Telf: 988554059

Máis información: http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm