O pleno da corporación municipal reunirase o venres, 26 de febreiro ás 20:00h, para celebrar sesión ordinaria.

A orde do día será:

  • Declaración institucional con motivo do día 8 de marzo.
  • Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior.
  • Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.
  • Ordenanza reguladora da venda ambulante no Concello de Allariz. Aprobación, se procede.
  • Plan municipal de Prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello de Allariz. Aprobación, se procede.
  • Convenio entre a Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a FEGAMP para articular a encomenda de xestión á Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de Galicia en relación coa implementación das medidas de prevención aprobadas para a loita contra a Covid-19. Adhesión, se procede.
  • Facenda local: Aprobación, se procede, da formalización dunha operación de tesourería por importe de 170.000€.
  • Facenda local: Aprobación, se procede, da formalización dunha operación de tesourería por importe de 210.000€.
  • Moción do PP en apoio da redución do IVE aos salóns de peiteado.
  • Moción do PsdeG-PSOE sobre a reforma da Lei de Saúde de Galicia.

Para rematar a sesión haberá rolda de rogos e preguntas.