O pleno da corporación municipal reúnese o venres 30 de outubro ás 20:00h en sesión ordinaria.

Os puntos da orde do día da sesión plenaria para este venres serán:

  • Aprobación, se procede, do borrador acta da sesion anterior correspondente ao 25/09/2020.
  • Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.
  • Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo abastecemento auga potable (Expte. OF2020.01).- Aprobación, se procede.
  • Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo saneamento (Expte.OF2020.02).- Aprobación, se procede.
  • Modificación ordenanza fiscal reguradora taxa ocupación dominio público con mesas, cadeiras, veladores e elementos análogos (Expte. OF2020.03).-Aprobación, se procede.
  • Modificación ordenanza reguradora do servizo de limpeza viaria (Expte.OF2020.04).- Aprobación, se procede.
  • Calendario de festivos locais (Expte. SSPP2020.04).- Aprobación, se procede, das festas locais para o ano 2021.
  • Moción do PSdeG-PSOE por un novo modelo eólico integral.
  • Rogos e preguntas.