O pleno da corporación municipal do Concello de Allariz reúnese o día 27 de outubro de 2023 ás 20.00 horas na Casa do Concello.

ORDE DO DÍA

1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión correspondente ao 28/07/2023.

2. Resolucións adoptadas pola Alcaldía desde a última sesión. – Dar conta.

3. Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo abastecemento auga potable (Expte. OF2022.05). – Aprobación, se procede.

4. Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo saneamento (Expte. OF2022.06). – Aprobación, se procede.

5. Modificación ordenanza fiscal nº 4 reguladora da taxa polas entradas de vehículos a través de beirarrúas (Expte. OF2023.02). – Aprobación inicial, se procede.

6. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por documentos que expida a Administración ou autoridades municipais, a instancia de parte (Expte. OF2023.04). – Aprobación inicial, se procede.Cod. Validación: 9EG475HD3HQYS9942L954T7ET Corrección: https://allariz.sedelectronica.gal/Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 2 Concello de Allariz Pág.2 de 2

7. Modificación de créditos núm. 3/2023, suplemento de crédito con cargo ao Remanente de Tesourería para Gastos Xerais. – Aprobación inicial, se procede.

8. Convenio marco de cooperación coa Deputación Provincial de Ourense, para aordenación e xestión, por parte da Deputación Provincial, en réxime de competencia delegada e con carácter intermunicipal, do servizo de recollida de animais abandonados. – Adhesión, se procede.

9. Rogos e preguntas.