O pleno da corporación municipal de Allariz reunirase o mércores 24 de novembro, ás 20:00h, para celebrar sesión extraordinaria.
A orde do día será:

00. Declaración institucional con motivo do día 25 de novembro, día
internacional da eliminación da violencia contra a muller.
01. ACTAS.- Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente
ao 28/10/2021.
02. Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.
03. Orzamento xeral 2022.- Aprobación inicial, se procede
Para rematar a sesión haberá rolda de rogos e preguntas.