O pleno municipal de Allariz celebra unha sesión ordinaria mañá,  día 29 de xullo de 2022 ás 20.15 horas, na Casa do Concello.

ORDE DO DÍA
1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao
05/07/2022.
2. Resolucións adoptadas pola alcaldía dende a última sesión. – Dar conta.
3. Toma de posesión da Concelleira dona IRIA GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ.
4. EXPEDICIÓN LICENZA DE TAXI. – Aprobación, se procede, do prego de bases para a adxudicación,
mediante libre concorrencia, dunha licenza de taxi no Concello de Allariz.
5. ROGOS E PREGUNTAS.