O pleno da corporación municipal reúnese este venres, 31 de xullo, ás 20:00h para celebrar sesión ordinaria.

A orde do día contén:

  1. ACTAS.- Aprobación, se procede, do borrador acta da sesion anterior correspondente ao 17/06/2020.
  2. Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.
  3. Dar conta do Decreto núm. 2020-0080, polo que se aprobou a liquidación do orzamento 2019.
  1. Solicitude de prórroga do contrato de aluger con opoción de compra das parcelas 53, 54 e 59 do parque empresarial de chorente SUI-1 (B2017.02.aluguer parcelas 53, 54 e 59 en chorente con opción de compra).- Aprobación, se procede.
  1. Plan económico financeiro para os exercicios 2020 e 2021.- Aprobación, se procede.
  1. Moción do PP para esixir a dimisión do deputado Rodríguez Villarino polos seus ataques a autónomos e PEMES da provincia de Ourense, e o cese do Subdelegado do Goberno pola súa falta de transparencia e actuacións viciadas de partidismo.
  1. Moción do PP para instar ao Goberno de España a non apropiarse dos recursos das Entidades Locais.
  1. ROGOS E PREGUNTAS.