O pleno da corporación municipal de Allariz reunirase o xoves 27 de outubro, ás 20:15h, para celebrar sesión extraordinaria.
A orde do día será:
1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao
29/07/2022.
2. Resolucións adoptadas pola Alcaldía dende a última sesión. – Dar conta
3. Coñecemento da Resolución delegacións efectuadas pola Alcaldía a dona Iria González
Domínguez.
4. Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo abastecemento auga potable (Expte.
OF2022.01). – Aprobación, se procede.
5. Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo saneamento (Expte. OF2022.02). –
Aprobación, se procede.
6. PXOM. – Modificación Puntual nº 6 do PXOM. Convenio Urbanístico de Acearrica (Allariz).
Aprobación inicial, se procede.
7. ROGOS E PREGUNTAS.