O pleno da corporación municipal de Allariz reunirase o xoves 28 de xullo, ás 20:00h, para celebrar sesión extraordinaria.
A orde do día será:

1. ACTAS.- Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente
ao 22/07/2021.
2. Resolucións adoptadas pola alcaldía desde a última sesión.- Dar conta.
3. Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo abastecemento auga potable
(Expte. OF2021.02).- Aprobación, se procede.
4. Modificación ordenanza fiscal reguladora servizo saneamento (Expte.
OF2021.03).- Aprobación, se procede.
5. MOCIÓN do BNG sobre a equiparación real e efectiva das persoas menores en
acollemento familiar á condición de fillo/a e a especial protección ás
familias acolledoras.
6. MOCIÓN do PP instando ao Goberno a adopción de medidas para a rebaixa do
prezo da luz.
7. MOCIÓN do PsdeG-PSOE sobre o aumento das agresisón LGTBIfóbicas ligadas a
discursos de odio.
Para rematar a sesión haberá rolda de rogos e preguntas.