O pleno da corporación municipal de Allariz reunirase este xoves 21 de abril de 2022, ás 20:00h, para celebrar unha sesión extraordinaria.
A orde do día será:

1, ACTAS.- Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao

11/03/2022.

2. CONTA XERAL 2021. Aprobación definitiva, se procede.