Tributos Municipais e Pago on-line

Inicio»Tributos Municipais e Pago on-line

Calendario Contribuinte

Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica
01/febreiro/2018 ó  02/abril/2018

Taxa pola prestación de servizo de recollida do Lixo
01/febreiro/2018 ó  02/abril/2018

Imposto de bens e inmobles de natureza urbana (IBIU)
02/maio/2018 ó  3/setembro/2018

Imposto de bens e inmobles de natureza rústica (IBIR)
02/maio/2018 ó  3/setembro/2018

Formas de Pago

Entidades Colaboradoras
Abanca
Banco Popular-Pastor
Banco Sabadell-Gallego
Caixa Rural Galega
La Caixa

Pago Tributos On-line

A través da pasarela electrónica ABANCA que permite o pago seguro con tarxeta de crédito de calquera entidade

Pasarela de Pago on-line

Oficina Municipal de Recadación

Casa do Concello – Praza Maior 1 32660 ALLARIZ (Ourense)
Tel. 988 440 001      recadacion@allariz.com

Pasarala pago ABANCA - Triburos on-line
Sede Electrónica