Calendario Contribuinte 2024

Imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM):

 • Comenzo do período voluntario: 1 de febreiro.
 • Finalización do período voluntario: 1 de abril.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de febreiro.

Taxa polo servizo de recollida do lixo (LIXO):

 • Comenzo do período voluntario: 1 de febreiro.
 • Finalización do período voluntario: 1 de abril
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de febreiro.

Taxa polo aproveitamento especial de terreos de dominio público con caixeiros automáticos por entidades bancarias (CAIXEIROS).

 • Comenzo do período voluntario: 15 de febreiro.
 • Finalización do período voluntario: 17 de abril.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 15 de febreiro.

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI-Urbana):

 • Comenzo do período voluntario: 2 de maio.
 • Finalización do período voluntario: 2 de setembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de maio (primeiro 50%) e 1 de agosto (50% restante)

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI-Rústica):

 • Comenzo do período voluntario: 2 de maio.
 • Finalización do período voluntario: 2 de setembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de maio.

Imposto de actividades económicas (IAE):

 • Comezo do período voluntario: 1 de octubro.
 • Finalización do período voluntario: 2 de decembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 4 de novembro.

Taxa polas entradas e saidas de vehículos a través das beirarrúas (VADOS)

 • Comezo do período voluntario: 1 de octubro.
 • Finalización do período voluntario: 2 de decembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de octubro.

Formas de Pago

Entidades Colaboradoras
Abanca
Banco Santander
Caixa Rural Galega
La Caixa
Correos (mediante xiro postal)

Pago Tributos On-line

A través da pasarela electrónica ABANCA que permite o pago seguro con tarxeta de crédito de calquera entidade

Pasarela de Pago on-line

Oficina Municipal de Recadación

Casa do Concello – Praza Maior 1 32660 ALLARIZ (Ourense)
Tel. 988 440 001 recadacion@allariz.gal

Pasarala pago ABANCA - Triburos on-line
Sede Electrónica