Calendario Contribuinte 2021

Imposto de vehículos de tracción mecánica (IVTM):

 • Comenzo do período voluntario: 1 de febreiro.
 • Finalización do período voluntario: 5 de abril (ampliado o prazo ata o 9 de abril inclusive).
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de febreiro.

Taxa polo servizo de  recollida do lixo  (LIXO):

 • Comenzo do período voluntario: 1 de febreiro.
 • Finalización do período voluntario: 5 de abril (ampliado o prazo ata o 9 de abril inclusive).
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de febreiro.

Taxa polo aproveitamento especial de terreos de dominio público con caixeiros automáticos por entidades bancarias  (CAIXEIROS).

 • Comenzo do período voluntario: 1 de febreiro.
 • Finalización do período voluntario: 5 de abril.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de febreiro.

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI-Urbana):

 • Comenzo do período voluntario: 3 de maio.
 • Finalización do período voluntario: 3 de setembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 3 de maio (primeiro 50%) e  2 de agosto (50% restante)

Imposto sobre Bens Inmobles (IBI-Rústica):

 • Comenzo do período voluntario: 3 de maio.
 • Finalización do período voluntario: 3 de setembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 3 de maio.

Imposto de actividades económicas (IAE):

 • Comezo do período voluntario: 1 de octubro.
 • Finalización do período voluntario: 1 de decembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 2 de novembro.

Taxa polas entradas e saidas de vehículos a través das beirarrúas (VADOS)

 • Comezo do período voluntario: 1 de octubro.
 • Finalización do período voluntario: 1 de decembro.
 • Cargo en conta dos recibos domiciliados: 1 de octubro.

Formas de Pago

Entidades Colaboradoras
Abanca
Banco Santander
Banco Sabadell-Gallego
Caixa Rural Galega
La Caixa

Pago Tributos On-line

A través da pasarela electrónica ABANCA que permite o pago seguro con tarxeta de crédito de calquera entidade

Pasarela de Pago on-line

Oficina Municipal de Recadación

Casa do Concello – Praza Maior 1 32660 ALLARIZ (Ourense)
Tel. 988 440 001      recadacion@allariz.com

Pasarala pago ABANCA - Triburos on-line
Sede Electrónica